Narodni heroj – Dušan Vujačić iz Nikšiča ( Crna Gora )

Dušan Vujačić rođen je 20. avgusta 1917. godine u Riđanima, kod Nikšića. Poticao je iz siromašne zemljoradničke porodice, koja je posebno stradala u Prvom svetskom ratu.

Ostavši rano bez oca Đoka, nije imao uslova da se školuje, pa je od malih nogu morao da nadniči kod imućnijih seljaka, pošto porodica nije imala dovoljno svoje zemlje. težak život ga je opredelio za revolucionarni radnički pokret, pa se još kao mladić od sedamnaest godina povezao sa komunistima i drugim opozicionim snagama, sa kojima je učestvovao u protestnim demonstracijama i drugim akcijama u Nikšiću.

Dušan Vujačić
Dušan Vujačić

U toku Trinaestojulskog ustanka 1941. godine, učestvovao je u akcijama i borbama vođenim oko Nikšića. Novembra 1941. godine je kao dobrovoljac stupio u bataljon „Peko Pavlović”, koji se nalazio u sastavu Odreda za operacije u Sandžaku, sa kojim je 1. decembra 1941. učestvovao u napadu na Pljevlja. Marta 1942. godine je postao zamenik komandira čete u Drugom udarnom bataljonu Nikšićkog partizanskog odreda, a tada je bio i primljen u članstvo Komunističe partije Jugoslavije (KPJ).

Sa Udarnim bataljonom je vodio teške borbe oko Nikšića, u Katunskoj nahiji i na pravcu Nikšić—Piva, a za iskazano junaštvo u ovim borbama više puta je bio javno pohvaljivan. Kao izraz zahvalnosti i priznanja, komandant Nikšićkog odreda Sava Kovačević mu je jednom prilikom poklonio mašinku.

Nakon povlačenja glavnine partizanskih snaga iz Crne Gore, juna 1942. godine, Dušan Vujačić je po partijskom zadatku ostavljen da ilegalno radi na okupiranoj teritoriji. Kao ilegalac, proveo je teških godinu dana, u vreme velike krize Narodnooslobodilačkog pokreta (NOP) i potera za ilegalcima. Kao istaknut borac, stekao je veliko poverenje kod naroda, pa su mu mnogi ljudi iz Prekovoda, pomagali u skrivanju, ali i u ilegalnom radu.

Početkom maja 1943. godine, nakon povratka glavnine partizanskih snaga u Crnu Goru, Dušan je stupio u Prvi bataljon Pete proleterske crnogorske udarne brigade, gde je bio postavljen za političkog komesara Prve čete Prvog bataljona.

Do početka Pete neprijateljske ofanzive, sa brigadom je učestvovao u borbama oko Nikšića, a za vreme bitke na Sutjesci, njegova jedinica je vodila teške borbe na pravcu Nikšić—Šavnik. Naročito su teške i uporne borbe bile oko sela Orah, vođene 25. maja 1943. godine, kada je u jednom od juriša boraca Prvog bataljona poginuo Dušan Vujačić.

Ukazom predsednika FNR Jugoslavije Josipa Broza Tita, 13. jula 1953. godine, proglašen je za narodnog heroja