Narodni heroj – Dušan Vukasović Diogen

iz Zemuna (Srbija )

Dušan Vukasović Diogen rodio 26. septembra 1909. godine u Petrovčiću kod Zemuna, otac mu se zvao Nastas, a majka Zorica. Osnovnu školu i nižu gimnaziju završio je u Dobanovcima i Zemunu, a Učiteljsku školu u Somboru. Posle studiranja radio je kao učitelj u Makedoniji i Sremu. Pripadao je levičarskom učiteljskom pokretu i bio je vrlo aktivan član antirežimskog učiteljskog društva „Vuk Karadžić“. Pred Drugi svetski rat je radio je u školi u sremskim selima Kupinovo i Petrovčić.

Dušan Vukasović Diogen
Dušan Vukasović Diogen

U Aprilskom ratu bio je rezervni potporučnik Jugoslovenske vojske. Izbegao je zarobljavanje posle kapitulacije Jugoslavije i vratio se u rodno mesto. Tu se povezao sa članovima Komunističke partije Jugoslavije i učestvovao u pripremama ustanka. U svom rodnom kraju bio je vrlo popularan i uticajan, što je mnogo doprinelo da ideja ustanka u narodu bude prihvaćena, a odaziv masovan.

Organizovao je akcije prikupljanja i prebacivanja boraca u Sremski partizanski odred. Posle žestokih borbi u Sremu, tokom 1941. i 1942. godine, bataljoni sremskih partizana oktobra 1942. godine ušli su u sastav Šeste proleterske istočnobosanske brigade. U ovom brigadi Dušan Vukasović Diogen ke postavljen na dužnost komandira čete.

U članstvo Komunističke partije Jugoslavije (KPJ) primljen je početkom 1942. godine. Aprila 1943. godine, pri formiranju Prve vojvođanske brigade, postavljen je za komesara jednog bataljona. Brigada je u to vreme vodila vrlo teške i uspešne borbe u istočnoj Bosni.

Novembra 1943. godine postavljen je na dužnost zamenika komandanta Četvrte vojvođanske brigade, koja se istakla u mnogim borbama u istočnoj Bosni. Jedno vreme je obavljao i dužnost komandanta Treće vojvođanske udarne brigade, koja se odlikovala u borbama protiv jakih nemačko-ustaških snaga u Semberiji i na Majevici.

Marta 1944. godine premešten je na dužnost zamenika komandanta 36. vojvođanske divizije, i s njom je učestvovao u borbama u istočnoj Bosni protiv Sedme i Trinaeste SS divizije. Učestvovao je u borbama za oslobođenje Beograda, kao šef misije NOVJ pri štabu Crvene armije. Krajem 1944. godine dodeljen mu je čin pukovnika i postavljen je za komandanta 36. vojvođanske divizije.

Divizija se istakla i na Sremskom frontu napadom na pravce Ilok-Vukovar; forsiranjem Dunava i oslobođenjem Opatovca i Mohova; borbama na virovitičkom mostobranu i u odbrani leve obale Dunava prilikom nemačkog protivnapada, februara 1945. godine.

Dušan Vukasović Diogen je poginuo u borbama na reci Dravi, kod Osijeka 20. marta 1945. godine.

Odlukom predsednika Federativne Narodne Republike Jugoslavije Josipa Broza Tita, 6. jula 1953. godine, proglašen je za narodnog heroja.