Narodni heroj – Ibrahim Mržljak iz Velike Kladuše ( BiH )

Ibrahim Mržljak rodio se u Velikoj Kladuši 1924. godine. Nižu poljoprivrednu školu je završio u Banja Luci, a u svom rodnom mestu se povezao sa revolucionarnim pokretom. Do oktobra je obavljao dužnost kurira u Velikoj Kladuši, a tada odlazi na slobodnu teritoriju Korduna.

Ibrahim Mržljak
Ibrahim Mržljak

U oslobođenoj Kladuši se vraća i stupa u „Vergašov” odred u feburaru 1942. godine. Tada se istakao kao kao hrabar borac u borbama na Petrovoj Gori. Član KPJ postao je 1942. godine.

Krajem 1942. godine vraćen je na politički rad na teren Velike Kladuše, a kasnije će ponovo stupiti u Krajišku brigadu. Prvo je bio politički delegat voda, pa sekretar partijske ćelije i zamenik komesara čete. Kod Bosanskog Novog njegova četa je odbila više uzastopnih nemačkih napada. U tom napadu je teško ranjen.

Nakon oporavka imenovan je za komandira čete u Cazinskom NOP odredu. Učestvovao je sa odredom u napadu na Cazin 14/15 novembra i u Kordunaškoj-banijskoj operaciji 1943. godine.Ibrahim Mržljak  naročito se istakao u napadu na Vrnograč kada je njegova četa došla u tešku situaciju. Kako bi omogućio njeno izvlačenje uzeo je puškomitraljez i držao odstupnicu. Četa je uspela da se izvuče bez većih gubitka.

Cazinski odred je rasformiran u februaru 1944. godine i ušao je u sastav Prve muslimanske brigade Unske operativne grupe. Ibrahim Mržljak je imenovan za operativnog oficira Prve muslimanske grupe i na novim zadacima radio je dosta predano i uspešno.

Dan uoči Desanta na Drvar nemačke snage su izvršile napad na Topusko gde je bio glavni štab CK i ZAVNOH. Želeli su da prepadom unište Centralni organ NOP u ovoj federalnoj jedinici. U borbu je prvo stupila Prva muslimanska brigada, a zatim su uključene još tri brigade NOVJ. Nemci su bili prisiljeni na povlačenje preko Gline, a Ibrahim je sa vodom boraca sprečavao njihovo izvlačenje. U jurišu je poginuo.

Ukazom predsednika FNR Jugoslavije Josipa Broza Tita, 24. jula 1953. godine,Ibrahim Mržljak  proglašen je za narodnog heroja.