Narodni heroj – Ivan Videković Pavel iz Samobora ( Hrvatska )

Ivan Videković Pavel rođen je 1908. godine u selu Novaci kod Samobora. Bio je poreklom iz seljačke porodice, te se i sam bavio zemljoradnjom. Bio je aktivni član Hrvatske seljačke stranke i na njezinoj listi bio je izabran za potpredsednika opštine. Razočaravši se u politici HSS-a, opredelio se neposredno pred rat, za komunistički pokret i sve više se približavao komunistima. Godine 1939. postao je član Komunističke partije Hrvatske, a posle formiranja Okružnog komiteta KPH Zagreb, maja 1941. godine, i član tog komiteta.

Ivan Videković Pavel
Ivan Videković Pavel

Jula 1941. godine, radio je na pripremama za oslobađanje komunista iz logora Kerestinec, jer je dobro poznavao taj kraj. Posle toga, bio je aktivan u organizovanju Žumberačkog partizanskog odreda „Matija Gubec“. U prvim danima ustanka i revolucije istakao se u mnogim akcijama. Tako je jednom dovezao partizanima, u septembru 1941. godine, kola puna vojničke opreme.

Početkom 1942. godine, Ivan Videković Pavel nalazio se u Prvom zagorskom partizanskom odredu, kao komandir čete. Rukovodio je napadom na Brdovec, u neposrednoj blizini Zagreba. Prešao je zatim na Žumberak, aprila 1942. godine, a avgusta te godine imenovan je, po naredbi štaba Druge operativne zone, za zamenika komandira Treće čete bataljona „Josip Kraš“.

Zajedno sa svojim saborcima često je napadao komunikacije Zagreb—Karlovac i onesposobljavao prugu. Učestvovao je i u napadu na Hrvatski Leskovac, u neposrednoj blizini Zagreba, zarobio devet domobrana, te zaplenio šest pušaka.

Nije delovao samo kao vojnik, već je radio i politički među seljacima. Ivan Videković Pavel postao je i sekretar Kotarskog komiteta KPH za Samobor. Ovde je radio na širenju partijskih organizacija i njihovu jačanju. Sve je to bilo teško, jer je Samobor, u blizini Zagreba, bio i uporište HSS-a, klera i ustaša.

Poginuo je u selu Kerestinec kod Zagreba, 10. aprila 1943. godine. Održavao je partijski sastanak kad su zgradu u kojoj se nalazio iznenada opkolili Nemci. U razmeni vatre s neprijateljem, završio je život.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 20. decembra 1951. godine, proglašen je za narodnog heroja.