Narodni heroj – KOSTA BOSNIĆ iz Drvara ( BiH )

Kosta Bosnić rođen je 21. januara 1923. godine u selu Podovi, kod Drvara. Poticao je iz radničke porodice, pa se posle završene osnovne škole u Drvaru, opredelio za izučavanje zanata. Završio je metalski i frezerski zanat i potom se zaposlio u mašinskom pogonu fabrike za preradu drveta „Šipad“.

Još u vreme učenja zanata, od starijih radnika dobio je prva saznanja o revolucionarnom radničkom pokretu, kome se kasnije i sam priključio. Bio je član Ujedinjenog radničkog sindikalnog svaeza (URSSJ) i bio učesnik nekoliko štrajkova. Februara 1939. godine, zajedno sa grupom učenika na zanatu, bio je uhapšen, nakon jedne akdije i u pritvoru zadržan 40 dana. Nakon toga je bio primljen u članstvo Saveza komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ).

Kosta Bosnić
Kosta Bosnić

Godine 1940. Kosta Bosnić napustio je Drvar i kratko vreme radio u Sremskoj Mitrovici, a potom u Beogradu. Posle Aprilskog rata i okupacije Jugoslavije, 1941. godine, vratio se u Drvar. Kao član SKOJ-a, aktivno je radio na pripremi ustanka. U toku leta 1941. godine, za vreme ustanka i oslobođenja Drvara, aktivno je radio na organizovanju omladine u SKOJ i Narodnooslobodilački pokret (NOP).

U jesen 1941. godine primljen je u članstvo Komunističke partije Jugoslavije (KPJ) i postavljen za sekretara Sreskog komiteta SKOJ-a za Drvar. Početkom 1942. godine postao je sekretar Okružnog komiteta SKOJ-a za Drvar. Krajem 1943. godine je bio izabran i za člana Pokrajinskog komiteta SKOJ-a za Bosnu i Hercegovinu. Izvesno vreme tokom 1943. godine nalazio se u Šestoj krajiškoj udarnoj brigadi, gde je bio član Politodela. Potom je prešao na dužnost sekretara Oblasnog komiteta SKOJ-a za Bosansku krajinu.

Na Prvoj zemaljskoj konferenciji Narodnooslobodilačkog fronta (NOF) za Bosnu i Hercegovinu, održanom 3. jula 1944. godine u okolini Sanskog Mosta, bio je u ime USAOJ-a, izabran u Izvršni odbor Glavnog odbora NOF Bosne i Hercegovine. Takođe, 1. jula 1944. godine je bio izabran za većnika Zemaljskog antifašističkog veća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine (ZAVNOBiH).

Kosta Bosnić iako mlad, bio je dobar govornik, a posebno se isticao u radu sa mladima. Učestvovao je u organizovanju prvih omladinskih radnih akcija u Bosanskoj krajini, od kojih je najpoznatija „žetva u Saničkoj dolini“, 1942. godine, kada su omladinske radne brigade sakupljale letinu, da ne bi pala u ruke ustašama.

Kosta Bosnić  poginuo je 2. avgusta 1944. godine, zajedno sa svojim drugom i saborcem Vladimirom Nemetom Bracom, prilikom vazdušnog napada, na putu između Ključa i Bosanskog Petrovca. Oni su tada išli u Sanicu, na zbor naroda Podgrmeča povodom praznika Ilindana.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 20. decembra 1951. godine, proglašen je za narodnog heroja.

Yu nostalgija