Narodni heroj – Marko Đurović iz Danilovgrada

( Crna Gora )

Marko Đurović rođen je 1912. godine u selu Krivače, kod Danilovgrada. Osnovnu školu završio je u rodnom selu. Do 1941. se bavio zemljoradnjom. Član Saveza komunističke omladine Jugoslavije postao je 1939. godine.

Marko Đurović
Marko Đurović

Učesnik Narodnooslobodilačke borbe je od 1941. godine. Tokom Trinaestojulskog ustanka učestvovao je u napadima na neprijateljske posade i u diverzijama. Član Komunističke partije Jugoslavije postao je 1941. godine.

Od jeseni 1941. bio je politički komesar i komandir čete, a nakon formiranja odreda „Bijeli Pavle“ postavljen je za komesara bataljona. Kada je fromirana Četvrta proleterska crnogorska brigada, Đurović je ušao u sastav Prve čete Četvrtog bataljona. Učestvovao je u svim borbama brigade tokom njenog pohoda u Bosni i Hercegovini.

Delovi Četvrte i Pete proleterske brigade upućeni su u okolinu Podgorice protiv jakih italijansko-četničkih jedinica. Marko Đurović poginuo je maja 1943. godine tokom juriša na italijanske položaje.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 20. decembra 1951. godine, proglašen je za narodnog heroja.