Narodni heroj – NADA MATIĆ iz Uzica ( Srbija )

Nada Matić rofanzođena je 14. januara 1924. godine u Užicu. Po završetku osnovne škole, upisala se u Učiteljsku školu u Užicu. Ubrzo je u školi postala članica Saveza komunističke omladine Jugoslavije.

Nada Matić
Nada Matić

Početkom 1941. godine, primljena je za članicu Komunističke partije Jugoslavije. Nešto kasnije, postala je sekretarica Okružnog komiteta SKOJ-a za užički okrug i na toj dužnosti ostala do povlačenja glavnih partizanskih snaga iz Srbije, u jesen 1941. godine.

Nakon početka oružanog ustanka i formiranja Užičke republike 1941. godine, stupila je u Užički partizanski odred i sa glavninom partizanskih snaga povukla se iz Srbije za vreme Prve neprijateljske ofanzive.

Prilikom formiranja Druge proleterske brigade, 1. marta 1942. godine, postala je borac ove brigade, bolničarka i skojevski rukovodilac čete, a kasnije i bataljona.

Nada Matić je krajem 1943. godine, postala zamjenik političkog komesara čete. Jula 1943. godine, učestvovala je u borbama u Bosanskoj krajini, kod Banjaluke, gde se takođe brinula i za ranjenike.

Početkom aprila 1944. godine, bugarski vojnici su kod Ibra zašli njenoj brigadi iza leđa. Njen bataljon je imao zadatak da napadne bugarske snage. Štab bataljona ostavio je Nadu da radi u bataljonskom previjalištu. Ona je kasnije pobegla u svoju četu kako bi učestvovala u napadu na bugarske jedinice. U ovom napadu, bila je teško ranjena u oba kuka u selu Marinkovićima, ispod planine Radočelo. Pre toga je u prošlim bitkama već bila ranjena dvaput.

Njeni saborci su ju dva mjeseca nosili na nosilima, nakon čega je preminula od zadobijenih rana, 22. maja 1944. godine.

Ukazom predsednika Federativne Narodne Republike Jugoslavije Josipa Broza Tita, 6. jula 1953. godine, Nada Matić proglašena je za narodnog heroja.

Po njoj danas nosi ime Osnovna škola u Užicu.

Yu nostalgija