Home Narodni heroji Majda Vrhovnik Lojzka – Narodni heroj iz Ljubljane ( Slovenija )

Majda Vrhovnik Lojzka – Narodni heroj iz Ljubljane ( Slovenija )

112
Majda Vrhovnik Lojzka
Majda Vrhovnik Lojzka

Majda Vrhovnik Lojzka – Narodni heroj iz Ljubljane

( Slovenija )

Majda Vrhovnik Lojzka rođena je 14. aprila 1922. godine u Ljubljani. Posle završene osnovne škole i gimnazije upisala je studije medicine na Medicinskom fakultetu u Ljubljani. Za vreme studija bila je član Slovenskog kluba i studentskog revolucionarnog pokreta. U članstvo Komunističke partije Jugoslavije primljena je 1940. godine.

Majda Vrhovnik Lojzka
Majda Vrhovnik Lojzka

Odmah poslije okupacije Kraljevine Jugoslavije prešla je u ilegalnost. Postala je kurir organizacionog sekretara Centralnog komiteta Komunističke partije Slovenije Toneta Tomšiča. Kada je okupator saznao za njenu delatnost, u odsustvu je osuđena na doživotni zatvor, a njeni roditelji su držani više meseci u zatvoru kao taoci. Uprkos tome, Majda Vrhovnik Lojzka je i dalje ostala u Ljubljani. Sarađivala je u organizovanju ljubljanske ilegalne tehnike. Kao kurir, snabdevala je rukopisima ilegalne štamparije Podmornica i Tunel. Uz pomoć brata uspjela je da organizuje bunker, u kojemu je počev od 4. maja 1943. godine, devet meseci umnožavala „Ljudsku pravicu“, „Slovenski poročevalec“, „Radio vestnik“ i razne druge brošure.

Po sopstvenoj želji, 22. januara 1944. godine, poslata je u Slovenačko primorje. Tamo je obavljala funkciju instruktora SKOJ-a za Idriju i instruktora skojevskog kursa pri Oblasnom komitetu SKOJ-a za Primorsku. Međutim, ni tu se nije mnogo zadržala, već se dobrovoljno javila za politički rad u Koruškoj. U ljeto 1944. godine imenovana je za sekretara Okružnog komiteta KPS za Mežicu, a zatim je preko Drave, otišla na Gure i u Celovec. U jesen 1944. godine postala je član Sreskog komiteta KPS za Celovec. Preobučena kao seoska devojka, više meseci se zadržala u Celovcu i učestvovala u organizovanju odbora Osvobodilne Fronte, obavještajne službe i ilegalne štampe za grad.

Gestapo je uspjeo da je izdajom otkrije i 28. februara 1945. godine.Majda Vrhovnik Lojzka je uhapšena u kući pod Križnom gorom blizu Celovca. U zatvoru je strahovito mučena i 4. maja 1945. godine ubijena.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 20. decembra 1951. godine, proglašena je za narodnog heroja.