Narodni heroj – Nikola Bokan iz Drvara ( BiH )

Nikola Bokan rodio se u selu Vrtoče, kod Drvar 21. jula 1918. godine. Zabršio je stolarski zanat i radio je u Drvaru kao stolarski radnik. Učesnik je narodnooslobodilačke borbe od jula 1941. godine, u SKOJ je primljen avgusta iste godine, a u KPJ u martu 1942. godine.

Nikola Bokan
Nikola Bokan

Učestvovao je u zaustavljanju ustaškog napada na slobodnu teritoriju Drvara, borbama oko Sanskog Mosta, rušenju vozova između Prijedora i Sanice. Kao istaknuti borac ušao je u sastav proleterskog krajiškog bataljona. Naročito se istakao u Slavoniji na Grubišnom polju, zatim prilikom povratka proleterskog bataljona u Bosansku krajinu kod Gradiške i pred Kozarom u jesen 1942. godine.

Napredovao je od običnog vojnika do komandira čete u 7. krajiškoj brigadi, a zatim i do zamenika komandanta 2. bataljona Ribničkog odreda. Formiranjem 13. krajiške udarne brigade 23. avgusta 1943. postavljen je za komandanta 3. bataljona. Komandovao je u borbama na Ključu, Sanskom Mostu, Mrkonjić Gradu i drugim mestima u Bosanskoj krajini.

Kao komandant 3. bataljona učestvoao je u prvom partizanskom napadu na Banja Luku od 1. do 4. januara 1944. godine. Istakao se u uličnim borbama, a kada je grad bio pred oslobođenjem stigla je u pomoć nemačka motorizovana kolona te su se partizani morali povući. U drugom napadu na Banja Luku od 18. do 20. septembra 1944. godine Nikola Bokan je poginuo.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine FNR Jugoslavije, 5. jula 1951. godine, proglašen je za narodnog heroja.

YU NOSTALGIJA