Narodni heroj – Rade Janjanin iz Ogulina ( Hrvatska )

Rade Janjanin rođen je 7. aprila 1919. godine u selu Donje Dubrave kod Ogulina, u siromašnoj seljačkoj porodici.

Rade Janjanin
Rade Janjanin

Godine 1939. postao je student Šumarskog fakulteta u Zagrebu. Tamo se uključio u revolucionarni studentski pokret i učestvovao u nizu akcija i radničkih štrajkova.

Učesnik Narodnooslobodilačke borbe je od 1941. godine. Već u aprilu se povezao s komunistima i radio na pripremanju oružanog ustanka. Član Komunističke partije Jugoslavije postao je 27. aprila 1941. godine. Od avgusta je sekretar u Dubravskom partizanskom odredu, u čijem je formiranju i sam učestvovao.

Bio je ranjen u diverzantskoj akciji na železničkoj pruzi kod Tounja. Nakon prizdravljenja je, po zadatku KPJ, otišao za političkog komesara Plaščanskog odreda. Septembra 1942. postavljen je za zamenika političkog komesara Druge kordunaške brigade. Bio je i sekretar divizijskog komiteta KPH Osme kordunaške udarne divizije.

Oboleo je od tifusa i umro u maju 1943. godine.

Ukazom predsednika Federativne Narodne Republike Jugoslavije Josipa Broza Tita, 27. novembra 1953. godine, proglašen je za narodnog heroja.

YU NOSTALGIJA