Narodni heroj – Petar Miljanović iz Husina ( BiH )

Narodni heroj Petar Miljanović rodio se u selu Husino, kod Tuzle 16. septembra 1916. godine u radničkoj porodici. Otac mu je bio rudar i jedan od učesnika Husinske bune koja je bila od 21. do 28. decembra 1920. godine.

Za vreme bune bio je član štrajkačkog odbora. Petar je nakon završene osnovne škole i mašinbravarskog zanata postao rudarski radnik. Kada je obnovljena Komunistička partija Jugoslavije 1940. godine postao je njen prvi sekretar.

Glavni cilj bio mu je da pridobije i okupi seosku i radničku omladinu kako bi prišli Komunističkoj partiji. Nakon sloma Jugoslovenske države radio je na pripremi ustanka u Husinu i njegovoj okolini. Zajedno sa grupom komunista pribavio je oružje i 20. avgusta stigao u mesto Brezike na Ozrenu gde je bio štab utaničkih snaga.

Petar Miljanović
Petar Miljanović

Učestvovao je u napadu na Doboj 23. avgusta u grupi koju su sačinjavali borci iz okoline Ozrena. U ovom napadu poginuo je komandir Husinjana Ivo Bojović, te je Petar Miljanović jedno vreme vršio dužnost komandira čete. Petar je bio hrabar vojnik, a posebno se istakao u borbi sa ustašama na putu Tuzla − Kladanj, protiv četnika na Ozrenu i domobrana na Vozući.

U martu 1942. je formiran 1. istočnobosanski bataljon a Husinska grupa je ušla u sastav 3. čete tog bataljona. Tom prilikom Petar Miljanović je postao njen komesar. Nedugo zatim Petar je poginuo u borbi sa četnicima 18. aprila 1942. godine u selu Brezicama na Ozrenu.

Ukazom predsednika FNR Jugoslavije Josipa Broza Tita, 27. novembra 1953. godine, proglašen je za narodnog heroja.