Narodni heroj – Nedeljko Barnić Žarki

iz Zrenjanina ( Srbija )

Narodni heroj  Nedeljko Barnić Žarki rođen je 13. septembra 1922. godine u Melencima. Simpatizer je radničkog pokreta od pre Drugog svetskog rata. Aprila 1941. godine zajedno sa jednom grupom mladića iz njegovog sela, prijavio se dobrovoljno u vojsku.

Posle kapitulacije Kraljevine Jugoslavije sakupljao je oružje i municiju i učestvovao u pripremama za oružani ustanak. Tada je primljen u članstvo Saveza komunističke omladine Jugoslavije.

Nedeljko Barnić Žarki
Nedeljko Barnić Žarki

Zbog veza sa tek formiranim Melenačkim partizanskim odredom, bio je avgusta 1941. uhapšen kao saradnik NOP-a i zadržan kao talac. Sa još dva omladinca pobegao je iz zatvora i stupio u Melenački odred. Tu je ubrzo zapažen po junaštvu. U jesen iste godine ranjen je u okolini Petrovgrada, pri pokušaju Odreda da se probije u Srbiju. Posle ozdravljenja, nastavio je ilagalni politički rad u Melencima.

U leto 1943. godine ušao je u sastav Severnobanatskog partizanskog odreda, koji je formiran u Banatskom Karađorđevu. Septembra iste godine, sa većom grupom boraca, prešao je u Srem, s zadatkom da uspostavi vezu Banata sa Glavnim štabom i Pokrajinskim komitetom KPJ za Vojvodinu.

Posle prelaska Dunava, kod sela Surduka, 17. septembra, naišao je na članove Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine, koji su ga uputili na diverzanstki kurs. Posle završenog kursa, Nedeljko je bio u diverzantskoj četi Glavnog štaba Vojvodine i učestvovao u mnogim akcijama u Sremu.

Početkom aprila 1944. godine Nedeljko Barnić Žarki vratio se u Banat, gde je u julu organizovao diverzantsku četu u Severnobačkom partizanskom odredu. U jednoj akciji, prilikom montiranja mine, izgubio je ruku, ali se na lični zahtev vratio u Odred, gde je obavljao dužnost obaveštajnog oficira.

Zarobljen je, od strane Nemaca, 3. septembra 1944. godine u okolini sela Kumana. Potom je prebačen u Veliki Bečkerek, gde je posle svirepog mučenja, ubijen tako što je živ zakopan u pesak i ostavljen da izdahne na suncu.

Ukazom predsednika Federativne Narodne Republike Jugoslavije Josipa Broza Tita, 7. jula 1953. godine, proglašen je za narodnog heroja.