Operacija Beta

Operacija Beta, poznata i kao livanjska operacija, je bila druga faza osovinske Operacije Dinara. Izvedena je 20-27. oktobra 1942. godine sa ciljem zauzimanja Livna, kojeg su tada držali partizani.

Slobodna teritorija u Livanjskom polju, koje je oslobodila NOVJ 5-7. avgusta 1942, predstavljala je značajan problem za bezbednost italijanskih pozicija u Dalmaciji, i za NDH. Stoga je štab italijanske 2. armije SUPERSLODA u oktobru 1942. organizovao Operaciju Dinara u cilju ponovnog zauzimanja garnizona od Neretve do Glamoča. U operaciji su učestvovale italijanske snage, snage NDH i četnici Hercegovine i Dalmacije ital. MVAC – Milizia Volontaria Anti-Comunista, svi pod italijanskom komandom. Prvi deo operacije, pod nazivom Operacija Alfa, izveden je početkom oktobra u cilju zauzimanja Prozora.
Operacija Beta
Operacija Beta

Budući da su snage NOVJ koje su branile Livno bile višestruko slabije i razvučene na širokom frontu, jedinice NDH uspele su 23. oktobra da zauzmu Livno. Nakon toga u Livnu je ponovo uspostavljen garnizon Crne Legije. U borbama za odbranu Livna Prva dalmatinska brigada imala je gubitke od 12 poginulih, 19 ranjenih i 16 zarobljenih. Uspeh osovinskih snaga nije bio dugotrajan. Operacijom Druge proleterske divizije 4-17. decembra 1942. likvidiran je ustaški garnizon i Livno je ponovo oslobođeno.

Yu nostalgija