Narodni heroj – Petar Vuksan Pekiša iz Gospića ( Hrvatska )

Petar Vuksan Pekiša rođen je 29. januara 1905. godine u selu Počitelju, kod Gospića. Potiče iz siromašne seljačke porodice. Još kao mladić otišao je u Francusku da traži posao.

Petar Vuksan Pekiša
Petar Vuksan Pekiša

U Francuskoj se uključio u radnički pokret, a kada je počeo građanski rat u Španiji, prijavio se kao dobrovoljac. Po završetku Španskog građanskog rata, bio je u koncentracionim logorima po Francuskoj, zajedno s ostalim dobrovoljcima iz Jugoslavije.

U Jugoslaviju se vratio, 1941. godine, i odmah se uključio u oružanu borbu u Lici. Prilikom stvaranja prvih vojnih jedinica u gospićkom srezu, njemu je poverena dužnost političkog komesara Počiteljske partizanske čete, a oktobra 1941. godine postavljen je za komandanta Trećeg bataljona Prvog ličkog partizanskog odreda „Velebit“. Bio je i član Sreskog komiteta KP Hrvatske za Gospić.

Kada je u jesen 1941. godine došlo do sukoba između partizana i četnika, Petar Vuksan Pekiša je bio jedna od prvih četničkih žrtava. Početkom novembra 1941. godine bio je zatečen i opkoljen u jednoj kući u selu Brezik, pod Velebitom. Poginuo je prilikom pokušaja da se probije kroz četnički obruč.

U znak na sećanja na svog komandanta, Treći bataljon Prvog ličkog partizanskog odreda, a kasnije Drugi bataljon Prve ličke proleterske brigade, nosio je njegovo ime.

Ukazom predsednika Federativne Narodne Republike Jugoslavije Josipa Broza Tita, 27. novembra 1953. godine, proglašen je za narodnog heroja.

YU NOSTALGIJA