Danilo Dane Majstorović –

Narodni heroj iz Korenice ( Hrvatska )

Narodni heroj Danilo Dane Majstorović – Dacina (Podudbina, kod Korenice, 15. april 1922 — između Maglića i Volujka, 20. avgust 1944), učesnik Narodnooslobodilačke borbe i narodni heroj Jugoslavije.

Danilo Dane Majstorović rođen je 15. aprila 1922. godine u selu Podudbina kod Korenice, u siromašnoj zemljoradničkoj porodici. Radio je u Beogradu kao fizički radnik, sve do Aprilskog rata 1941. godine.

Danilo Dane Majstorović
Danilo Dane Majstorović

Učesnik Narodnooslobodilačke borbe je od 1941. godine. Po povratku u rodni kraj, stupio je u Jošansku partizansku četu. Sredinom juna 1942, sa grupom boraca je upućen u Udarni bataljon Štaba Grupe NOP odreda za Liku. Udarni bataljon je sredinom avgusta ušao u sastav Druge ličke brigade.

U jesen 1942. godine, primljen je za člana Komunističke partije Jugoslavije (KPJ) i postavljen za političkog delagata voda u Drugoj četi Udarnog bataljona. Tada je Druga lička brigada ušla u sastav Šeste ličke divizije. Iscrpljen od čestih borbi i slabe ishrane, maja 1944, upućen je u bolnicu na Jandrinom podu nedaleko od Drvara. Tokom desanta na Drvar, otišao je iz bolnice i pridružio se borcima Treće ličke brigade u borbi protiv Nemaca. Posle toga se vratio u Udarni bataljon.

Danilo Dane Majstorović smrtno je bio ranjen 16. avgusta 1944, u borbi protiv Nemaca prilikom obezbeđivanja prolaza Šestoj ličkoj proleterskoj diviziji preko Sutjeske. Umro je 20. avgusta i sahranjen je između Maglića i Volujka.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 20. decembra 1951. godine, proglašen je za narodnog heroja.