Drago Marković – Narodni heroj iz Splita ( Hrvatska )

Narodni heroj Drago Marković (Kučine, kod Splita, 5. novembar 1901 — Šekovići, 17. jul 1943), učesnik Narodnooslobodilačke borbe i narodni heroj Jugoslavije.

U fabrici cementa u Solinu, gdje je bio zaposlen, primljen je u članstvo KP. Hapšen je i tučen, a na policijskom saslušanju, ne odavajući drugove, rekao je: »Nije važno tko sam, dosta je da znate da sam komunist!«. U aprilu 1941. sudjeluje u pripremama za ustanak, radi na prikupljanju oružja, učestvuje u raznim akcijama protiv talijanskih okupatora ističući se naročito u diverzijama na željezničkoj pruzi Split – Klis kod Mravinaca.

Drago Marković
Drago Marković

U Prvom splitskom odredu postavljen je za komandanta voda. Kada je odred u Košutama opkoljen i razbijen, s nekoliko boraca uspio se probiti iz obruča.

U februaru 1942. borac je Mosorskog partizanskog odreda. Krajem juna 1942. na Kozjaku vodi partizane na juriš protiv Talijana i četnika, kada je zarobljeno 17 neprijateljskih vojnika. Iako ranjen, nije želio napustiti položaj. Prilikom formiranja 2. dalmatinske brigade postavljen je za zamjenika komesara čete.

U vrijeme bitke na Neretvi, bitke za ranjenike, 6/7 februara 1943., prvi prolazi preko porušenog mosta kada su na lijevoj strani rijeke razbijeni četnici. Time je stvoren mostobran i omogućeno prebacivanje ranjenika preko u južnu Hercegovinu.

Za vrijeme bitke na Sutjesci, na Donjim Barama, Drago Marković sa svojom četom brani najteži dio položaja. Tri dana i tri noći odbijali su jedan za drugim napade nadmoćnih njemačkih snaga i neprijatelj nije prošao u dolinu Sutjeske. Trećeg dana borbe teško je ranjen. Iako na izmaku snaga, jedva su ga odvojili od čete i uputili u previjalište.

Poginuo je 17. jula 1943., kada su Nijemci i ustaše napali partizansku bolnicu u Šekovićima gdje se oporavljao. Dragina su dva brata poginula u NOB-u kao prvoborci, a otac Dragutin i treći brat strijeljani su od talijanskih okupatora.

Ukazom predsednika Federativne Narodne Republike Jugoslavije Josipa Broza Tita, 27. novembra 1953. godine,Drago Marković proglašen je za narodnog heroja.