Leo Bruk – Narodni heroj iz Dubrovnika ( Hrvatska )

Leo Bruk rođen je 29. septembra 1910. godine u Rijeci Dubrovačkoj, gde je njegov otac Franjo bio učitelj. Nakon završetka Prvog svjetskog rata, njegova porodica se preselila u Mostar. Nakon završetka osnovne škole učio je konobarski zanat i kao mladi radnik se priključio revolucionarnom radničkom pokretu i u godinama pred početak Drugog svjetskog rata je postao simpatizer Komunističke partije Jugoslavije (KPJ).

U vrjeme Aprilskog rata, 1941. godine, po zadatku KPJ kao Hrvat se uključio u jedinice „Mačekove zaštite”, gde je radio određenim zadacima. Nakon kapitulacije Jugoslovenske vojske pomagao je zarobljenim vojnicima da pobegnu kući. Radio je na prikupljanju naoružanja i opreme zaostale iz Jugoslovenske vojske, čiji je deo sakrivao u bazi iza svoje kuće, a kasnije predavao članovima Narodnooslobodilačkog pokreta (NOP).

Leo Bruk
Leo Bruk

Aktivno je učestvovao u akcijama NOP-a u okupiranom Mostaru, a u toku 1941. godine je postao član KPJ. Decembra 1941. godine, zajedno sa dvojicom drugova, rasturao je partijske letke po gradu i tada upao u policijsku zasedu. Jedan policajac je tada iskočio pre Lea, ali ga je on oborio i oteo mu pištolj, a potom pobjegao. Nakon ovog događaja, Leo Bruk više nije mogao da ostane u gradu pa je morao da ode u partizane u Konjički bataljon (kasnije nazvan Mostarski), koji je djelovao na području gornjeg toka Neretve.

Već u prvim borbama, početkom 1942. godine Leo Bruk se u bataljonu istakao kao hrabar i sposoban borac, zbog čega je ubrzo bio postavljen za komandira Treće čete. Takođe, povjeravali su mu najteže i najodgovornije zadatke — nakon Treće neprijateljske ofanzive, jula 1942. godine Štab bataljona ga je zajedno sa dvojicom boraca uputio kao kurira u Vrhovni štab NOV i POJ, gde je imao priliku da lično upozna Vrhovnog komandanta Josipa Broza Tita i da se susretne sa borcima Prve proleterske udarne brigade od kojih su dobili teški mitraljez „Bredu”. Nakon toga se pod teškim uslovima se vratio u bataljon. Avgusta 1942. godine Mostarski bataljon je uključen u sastav tada formirane Desete hercegovačke udarne brigade.

Kao politički delegat mitraljeskog voda, istakao se u borbama tokom Četvrte neprijateljske ofanzive — kod Jajca, Žepča i Prozora. Jedno vreme je bio na dužnosti komandanta bataljona, a nakon zauzimanja Prozora, februara 1943. godine pri Štabu Treće udarne divizije formirana je tenkovska jedinica. Leo Bruk je tada sa još nekoliko istaknutih boraca Desete hercegovačke brigade bio prebačen u ovu tenkovsku jedinicu i postavljen za mitraljesca na tenku.

Jedinice Treće udarne divizije — Deseta hercegovačka, Peta crnogorska i Prva dalmatinska brigada su otpočele napada na nemačke i četničke snage u Konjicu. Nakon više uzastopnih napada i zbog pogoršanja situacije kod Prozora, 26. februara napad je bio prekinut. U ovim borbama je pod neposrednom komandom Vrhovnog štaba delovala i tenkovska jedinica Treće udarne divizije, u kojoj se nalazio Leo.Leo Bruk  je poginuo 26. februara 1943. godine kao vođa tenka i mitraljezac u borbama u blizini sela Čelebići, kod Konjica.

Ukazom predsednika FNR Jugoslavije Josipa Broza Tita, 24. jula 1953. godine, proglašen je za narodnog heroja.