Milan Šarac – Narodni heroj

iz Sokoca ( Bosnai Hercegovina )

Milan Šarac  rođen je 1917. u selu Đedovci, kod Sokoca. Poticao je iz seljačke porodice. Osnovnu školu je pohađao u Han Stjenicama, a nakon njenog završetka se bavio zemljoradnjom. Tokom odsluženja vojnog roka u Jugoslovenskoj vojsci, 1939. završio je Podoficirsku školu.

Milan Šarac
Milan Šarac

Učestvovao je u Aprilskom ratu 1941, a nakon kapitulacije Jugoslovenske vojske izbegao je zarobljavanje i vratio se u rodni kraj na Romaniju. Kada je jula 1941. izbio ustanak u istočnoj Bosni, priključio se prvim ustanicima na Romaniji.

U Romanijskom partizanskom odredu bio je najpre borac, potom desetar, vodnik i na kraju komandir čete. Marta 1942. Milan Šarac stupio je u Prvu proletersku udarnu brigadu, gde je postavljen za komandira Druge čete Šestog beogradskog bataljona. Kasnije se nalazio na dužnostima zamenika komandanta i komandanta Beogradskog bataljona. Tokom 1941. primljen je u članstvo Komunističke partije Jugoslavije (KPJ).

U svim borbama u kojima je učestvovao, ispoljavao je veliku hrabrost. Tokom boravka u Romanijskom partizanskom odredu posebno se istakao u borbama na Romaniji, na frontu kod Pala, borbama kod Rogatice i dr. Nakon prelaska u Prvu proletersku brigadu, nastavio je sa podvizima, a posebno se istakao u napadu na Bradinu, zauzimanju Klenka, borbama kod Livna i Jajca, forsiranju Drine i dr.

U borbi na Klenku, sa svojom četom je izbacio iz stroja 70 ustaša i razbio čitavu ustašku bojnu iz Mostara, a u borbi na Carevom Polju, prilikom zauzimanja Jajca, njegova četa je izbacila iz stroja više od 100 Nemaca. Zbog izvanrednih sposobnosti, njegova četa je imala najistaknutije mesto u odbrani položaja na Bradini, tokom Četvrte neprijateljske ofanzive. Kada su partizanske jedinice i Centralna bolnica prelazile preko Neretve, njegova četa je zadržavala prodor nemačkih snaga preko Jablanice.

Tokom bitke na Neretvi, postao je komandant Šestog beogradskog bataljona, sa kojim je dva dana i dve noći zadržavao nadiranje glavne neprijateljske kolone, koja je imala zadatak da opkoli partizanske jedinice. Beogradski bataljon je na Golom brdu odsekao odstupnicu italijanskim snagama i izbacio iz stroja veliki broj njihovih vojnika.

Kada su tokom Pete neprijateljske ofanzive, u borbama kod Čelebića, nemačke snage zarobile bolnicu i komoru Šeste istočnobosanske brigade, njegov bataljon je izvršio napad i u brzom naletu oslobodio bolnicu i komoru i odbacio nemačke snage petnaest kilometara, čime je velikom broju boraca omogućen prelazak preko Sutjeske. Poginuo je 7. juna 1943. u borbama na Krekovima, iznad Tjentišta.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine FNR Jugoslavije 5. jula 1951. Milan Šarac  proglašen je za narodnog heroja.