Narodni heroj – Cveto Močnik iz Ljubljane ( Slovenija )

Cveto Močnik rodio se u Ljubljani 1. maja 1914. godine. Završio je gimnaziju, a zatim i Pravni fakultet u rodnom gradu. U SKOJ je primljen 1938. godine. Odazvao se u pozivu da brani Jugoslaviju kada je napadnuta u Aprilskom ratu. Zarobljen je od strane ustaša u Zagrebu, ali je zahvaljujući spretnosti uspeo da se izvuče i vrati u Ljubljanu.

Cveto Močnik
Cveto Močnik

Odmah je počeo da sakuplja oružje kako bi se organizovala borba. Od tog oružja sakupio je grupu ljudi koja je izvodila akcije na prostoru današnje Slovenije. U septembru 1941. godine postao je član KPJ i nedugo zatim otišao kod partizana na Mokrec kod Ljubljane. Učestvovao je 19. oktobra 1941. godine u napadu na italijanski položaj u Ložu.

Napad je bio veoma težak i riskantan, a italijanske snage su se trudile da onemoguće povlačenje partizana. U teškim uslovima po snegu uprkos konstantnim napadima partizani su uspeli da se povuku. Štab slovenačkih partizanskih četa je doneo odluku da se borci koju su preživele najteže trenutke na početku rata vrate u Ljubljanu u novembru 1941. godine.

Međutim, Cveto Močnik se nije dugo zadržao u gradu već je u januaru 1942. godine otišao u partizane na Kožljek gde je formiran bataljon „Ljuba Šercer”. U februaru je sa političkim i vojnim zadacima otišao u Velike Lašče, gde je u postao komesar Kočevskog odreda.

U oktobru je upućen u Slovenačko primorje gde je formiran Severnoprimorski odred, a on postavljen za komesara. Po naređenju Glavnog štaba NOV i PO Slovenije u aprilu 1943. godine su formirane prve primorske brigade. One su dobile zadatak da odmah krenu u Benešku Sloveniju kako bi širile ustanak.

Cveto Močnik je postavljen za komesara 6. brigade. Mesto okupljanja 6. brigade pre polaska u Benešku Sloveniju bilo je bilo je na Golobaru 26. aprila 1943. godine. Pre nego što su se i skupile sve brigade, njih su napale italijanske jedinice oko deset časova i tada je prilikom pokušaja probijanja neprijateljskog obruča poginuo Cveto Močnik.

Ukazom predsednika FNR Jugoslavije Josipa Broza Tita, 27. novembra 1953. godine, proglašen je za narodnog heroja.