Narodni heroj – Jovan Vučković iz Cetinja ( Srbija )

Jovan Vučković rođen je 1913. godine u selu Prekornica, kod Cetinja. Potiče iz siromašne seljačke porodice. Zbog lošeg materijalnog stanja, bavio se raznim poslovima, a potom se zaposlio u rudniku Trepča. Posle određenog vremena prešao je u Borski rudnik, gde je radio do početka Aprilskog rata, 1941. godine.

Jovan Vučković
Jovan Vučković

Još tokom rada u Trepči susreo se sa revolucionarnim radničkom pokretom i postao njegov simpatizer. Prelaskom u Bor, nastavio je političku aktivnost u radničkom pokretu i 1934. godine postao član Komunističke partije Jugoslavije. Aktivno je učestvovao u štrajkovima i demonstracijama rudara i sarađivao sa Filipom Kljajićem Fićom i Vasom Drecunom i drugim poznatim revolucionarima.

Posle okupacije Kraljevine Jugoslavije, aprila 1941. godine, Jovan Vučković vratio se u rodno mesto i kao član Partije aktivno učestvovao u pripremama oružanog ustanka. Jula 1941. godine, zajedno sa svojim bratstvenicima učestvovao je u Trinaestojulskom ustanku, gde se istakao u borbi na Obzovici.

Kao doborovoljac stupio je u Lovćenski bataljon koji je u okviru Crnogorsko-sandžačkog partizanskog odreda, učestvovao u napadu na Pljevlja, 1. decembra 1941. godine. Tokom ove borbe nalazio se u grupi boraca koja je uspela da se probije do centra garda, a potom bila opkoljena. Tek sutradan, 2. decembra, on i njegovi drugovi su uspeli da se, pod borbom i velike žrtve, izvuku iz grada.

Posle borbe na Lisini, 4. decembra, u kojoj je poginuo Zarija Jovetić, komandir njegove čete, izgubio je vezu sa svojim bataljonom. Tek 24. decembra, s grupom drugova, u selu Međenju u istočnoj Bosni, Jovan Vučković uspeo je da pronađe svoje saborce koji su stupili u Prvi lovćenski bataljon tek formirane Prve proleterske udarne birgade.

Kao borac Prve proleterske brigade, istakao se u maršu preko Romanije i Igmana, u borbama na Sinjajevini, Konjicu, Bugojnu, Livnu i Jajcu, te i borbama oko Prnjavora i Teslića. U toku borbe za Ulog, početkom 1942. godine, predvodio je grupu bombaša, koja je uništila nekoliko neprijateljskih bunkera i brigadi olakšala dalje napredovanje. U borbama za Livno, 1942. godine, ponovo je počinio nekoliko podviga sa svojim bombašima. U borbama, tokom Četvrte i Pete neprijateljske ofanzive, istakao u borbama oko Ivansedla, preko Neretve, Drine, Pive i Sutjeske.

Poginuo je 3. aprila 1944. godine, u jurišu, nedaleko od Mrkonjić Grada, kao zamenik političkog komesara Prvog lovćenskog bataljona Prve proleterske udarne brigade. Trojica njegove braće streljana su 1942. godine u Rijeci Crnojevića, kao aktivisti Narodnooslobodilačkog pokreta.

Za narodnog heroja Jovan Vučković proglašen je 27. novembra 1953. godine.

YU NOSTALGIJA