Narodni heroj – Nikola Bubalo iz Korenice ( Hrvatska )

Nikola Bubalo rođen je 15. februara 1921. godine u selu Rešetar kod Korenice.

Godine 1939. se zaposlio u rudniku Trepča. Učesnik Narodnooslobodilačke borbe je od 1941. godine. Pridružio se partizanima na Kopaoniku. Po početku nemačke ofanzive krajem novembra 1941., Nikola je vršio dužnost političkog komesara čete u Kopaoničkom partizanskom odredu.

Nikola Bubalo
Nikola Bubalo

Na dan osnivanja Prve proleterske brigade 21. decembra u Rudom, Nikola se nalazio u Rudarskoj četi. Kada je njegov stariji drug Rade Milićević postavljen za političkog komesara Rudarske čete, Bubalo je postao njegov pomoćnik.

U Četvrtoj neprijateljskoj ofanzivi, Kraljevački bataljon je februara 1943. vodio teške borbe na pruzi Sarajevo–Mostar. Tada je Nikola Bubalo bio smrtno ranjen od eksplozije mine u jednom od napada na nemačke rovove.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 20. decembra 1951. godine, proglašen je za narodnog heroja.