Narodni heroj – SLOBODAN BAJIĆ PAJA iz Banovaca

( Hrvatska )

Slobodan Bajić Paja (Šidski Banovci, 26. jun 1916 — Kalesija, 16. jul 1943) bio je učesnik Narodnooslobodilačke borbe i narodni heroj Jugoslavije. Bio je jedan od organizatora Narodnooslobodilačke borbe u Sremu i prvi politički komesar Prve vojvođanske brigade, a potom i Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine.

SLOBODAN BAJIĆ BAJA
SLOBODAN BAJIĆ BAJA

Kao student Filozofskog fakulteta u Beogradu, Slobodan Bajić Paja priključio se studentskom revolucionarnom pokretu i početkom 1938. godine je postao član ilegalne Komunističke partije Jugoslavije. Iste godine je zbog ilegalne političke aktivnosti na Univerzitetu bio uhapšen zajedno sa većom grupom studenata i bio osuđen na kaznu od četiri godine zatvora, koju je izdržavao u Sremskoj Mitrovici.

U zatvoru ga je zatekla okupacija Jugoslavije i proglašenje Nezavisne Države Hrvatske, pa je u noći 21/22. avgusta 1941. godine, sa grupom komunista uspeo da pobegne iz zatvora, kroz podzemni otvor koji su prokopali. Nakon toga se pridružio partizanima na Fruškoj gori.

Najpre je radio kao izdavanju lista „Fruškogorski partizan”, a potom je stupio u Fruškogorski partizanski odred. Bio je najpre politički komesar Prve čete, a od početka ljeta 1942. godine politički komesar čitavog odreda. Sa ovom jedinicom vodio je uspešne borbe u Sremu, a potom i u istočnoj Bosni. Kada je aprila 1943. godine bila formirana Prva vojvođanska brigada Slobodan Bajić Paja je postao njen prvi politički komesar.

Početkom jula zajedno sa drugim rukovodiocima NOVJ iz Vojvodine susreo se sa Vrhovnim komandantnom Josipom Brozom Titom, a ubrzo potom je bio imenovan za političkog komesara tada formiranog Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine. Na putu ka Sremu, gde je trebalo da preuzme ovu dužnost, Paja poginuo je u borbi sa jakim nemačkim snagama na drumu Tuzla—Zvornik, kod Kalesije.

Za narodnog heroja je proglašen 5. jula 1952. godine.

Yu nostalgija