Nikola Maraković Nina – Narodni heroj iz Kostajnice

( Hrvatska )

 

Nikola Maraković Nina  rođen je 3. oktobra 1912. godine u Kostajnici, kod Siska. Potiče iz zanatlijske porodice, srednjeg imovinskog stanja. Osnovnu školu je završio u rodnom mestu, a gimnaziju je pohađao u Kostajnici, Glini i Zagrebu. Posle završetka gimnazije, upisao je Pravni fakultet na Zagrebačkom sveučilištu.

Za vreme studija, 1933. godine, pristupio je studentskom revolucionarnom pokretu. Politički je više delovao u rodnom kraju, na Baniji, nego na fakultetu. Godine 1935. je zajedno sa još deset drugova uhapšen u Kostajnici. Zbog nedostatka dokaza, nije osuđen, ali je upućen na odsluženje vojnog roka, u Trebinje. Posle povratka iz vojske, nastavio je politički rad po banijskim selima. Posebno se angažovao u radu sa studentskom omladinom. Godine 1939. je bio jedan od osnivača Akademskog kluba „Ante Radić“ u Sisku.

Ovaj klub je bio veoma aktivan među levičarskom omladinom, a jedna od najzapaženijih aktivnosti članova kluba je bila prikupljanje i slanje pomoći jugoslovenskim španskim dobrovoljcima, koji su se posle završetka Španskog građanskog rata, nalazili u koncentracionim logorima po Francuskoj. Većina članova kluba, među kojima su se kao organizatori isticali Franjo Knebl i Nikola Maraković, su kasnije učestvovali u Narodnooslobodilačkoj borbi. U članstvo Komunističke partije Jugoslavije primljen je 1939. godine.

Nikola Maraković Nina
Nikola Maraković Nina

Posle okupacije Kraljevine Jugoslavije i stvaranja ustaške Nezavisne Države Hrvatske, 1941. godine, Nikola je ilegalno radio u Sisku – organizovao je sabotaže i diverzije, prikupljao oružje i slao ga na Baniju i dr. Januara 1942. godine, napustio je Sisak i otišao na oslobođenu teritoriju na Baniji, gde je najpre radio kao politički radnik. Septembra 1942. godine, kada je formirana Sedma banijska udarna brigada, Nikola Maraković Ninapostavljen je za njenog prvog komandanta.

Zajedno sa svojom brigadom učestvovao je u mnogim borbama tokom Narodnooslobodilačke borbe, a njegova brigada se posebno istakla tokom Četvrte i Pete neprijateljske ofanzive – kada je kao zaštitnica Glavne operativne grupe Vrhovnog štaba, vodila teške borbe za zaštitu Centralne bolnice NOVJ. U bobi kod Prozora, marta 1943. godine, borci njegove brigade su vodili neprekidne jedanaestodnevne borbe, za zaštitu ranjenika. Maja 1943. godine, kada su uvedeni prvi oficirski činovi u NOVJ Nikola Maraković Nina je dobio čin pukovnika.

Poginuo je 13. juna 1943. godine kod sela Miljevina, u toku Bitke na Sutjesci.

Odlukom Vrhovnog štaba NOV i POJ, 6. jula 1943. godine, proglašen je za narodnog heroja, među prvim borcima NOV i POJ, zajedno sa Savom Kovačevićem. U „Biltenu Vrhovnog štaba“ br 29-31 o proglašenju Nikole Marakovića za narodnog heroja piše:

„Na osnovu rješenja Vrhovnog štaba NOV i POJ daje se naziv narodnog heroja drugu Nikoli Marakoviću-Nini, komandantu VII banijske brigade koji je poginuo junačkom smrću kod Miljevine juna mjeseca 1943., za vrijeme probijanja neprijateljske blokade. Drug Nina-Nikola Maraković istakoa se u mnogim bojevima svojom hrabrođću i smijelim rukovođenjem svoje brigade dajući sve svoje snage i svoj život za slobodu svoga naroda. Slava junačkom sinu Banije drugu Nikola Maraković Nina !