Olga Jovičić Rita – Narodni heroj iz Uzicke Pozege

( Srbija )

Olga Jovičić Rita rođena je 3. februara 1920. godine u Užičkoj Požegi. Ubrzo po Olginom rođenju, porodica se preselila u Kraljevo, gde je Olga završila osnovnu školu i gimnaziju. Godine 1939. godine otišla je na studije u Beograd. Na fakultetu je brzo izbila u prve redove naprednih studenata. U članstvo Komunističke partije Jugoslavije primljena je 1940. godine.

Okupatorska policija je hapsi posle napada Nemačke na Sovjetski Savez, juna 1941. godine. Uprkos zlostavljanju Olga se u zatvoru dobro držala. Avgusta 1941. pobegla je iz zatvora sa jednom drugaricom i drugom. Tada je stupila u Kraljevački partizanski odred „Jovan Kursula“. Olga Jovičić Rita i njena drugarica bile su prve partizanke u Kraljevačkom odredu. U Odredu postaje rukovodilac za agitaciju i propagandu, odlazi u sela, drži govore i sastanke.

Olga Jovičić Rita
Olga Jovičić Rita

Za vreme Prve neprijateljske ofanzive povlači se sa glavninom partizanskih jedinica u Sandžak. Pri formiranju Prve proleterske udarne brigade, u Rudom, 21. decembra 1941. godine, na zahtev svih boraca Kraljevačkog odreda, imenovana je za političkog komesara Prve čete Četvrtog (kraljevačkog) bataljona. Olga je bila prva žena politički komesar u Narodnooslobodilačkoj vojsci Jugoslavije.

Olga Jovičić Rita je hrabro izdržala sve borbe koje je vodio Četvrti (kraljevački) bataljon Prve proleterske brigade. Bolje nego ostali borci ona izdržava napore Igmanskog marša, borbi na Jahorini, u Drugoj i Trećoj neprijateljskoj ofanzivi, u pohodu na Bosansku krajinu i u pokretu ka slivu Neretve. Olga Jovičić Rita je opravdala poverenje koje se joj dali borci Kraljevačkog bataljona izborom za komesara čete.

Kada je neprijatelj opkolio partizanske jedinice na Romaniji, u zimu 1942. godine, i nastojao da ih uništi, Prva četa Četvrtog bataljona dobila je zadatak da zatvori pravac od Rogatice. Olga je bila bolesna, sa visokom temperaturom, komandir čete i borci jedva su je nagovorili da ostane u ambulanti. Posle nekoliko kilometara Olga je stigla četu, nije mogla da ostane u ambulanti dok njena četa ide na tako važan i odgovoran zadatak. Te noći zajedno sa četom probijala se kroz snežne nanose na Romaniji, ka Jahorini, i učestvovala u svim borbama.

Jula 1944. godine, u vrjeme borbi za Prozor, dugo je ubeđivala muslimanske žene u selu Duge, gde je bio smešten Četvrti (kraljevački) bataljon, da pomognu i prihvate borce. Kada se vraćala na položaj svoje čete, iz neutvrđenog pravca je ispaljen na nju mitraljeski rafal. Pala je teško ranjena. Drugovi su je odneli u selo Duge gde je uskoro podlegla ranama.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 20. decembra 1951. godine, proglašena je za narodnog heroja.