Prva dalmatinska proleterska brigada

Prva dalmatinska proleterska brigada formirana je 6. septembra 1942. u selu Dobrom, blizu Livna. U njen sastav ušli su: 1. bataljun “Ante Jonić”, 2 bataljun “Bude Borjan”, 3. bataljun “Josip Jurčević” i 4. bataljun “Tadija Anušić”. Brigada je prilikom osnivanja imala ukupno 1217 boraca, od toga 83 žene.

 

Prva dalmatinska proleterska brigada
Prva dalmatinska proleterska brigada
Sudjelovala je u borbama za ponovno oslobođenje Jajca krajem novembra i početkom decembra 1942. godine kada je poginuo je njen drugi komandir, narodni heroj Božo Bilić Marjan, a brigadu je pohvalio štab Treće divizije. U sljedećim izuzetno teškim borbama potvrdila se kao jedna od elitnih postrojba NOVJ-a.
Tokom Bitke na Neretvi pokazala je izuzetno požrtvovanje u napadu na Prozor i tokom dramatične obrane Prozora od napada njemačko-ustaške grupacije Vogel. U bitci na Sutjesci istakla se u obrani u oblasti Šavnika. Pretrpjevši velike gubitke, uspjela se je probiti iz okruženja po dijelovima. 3. bataljon i dio 2. bataljona probio se u Hercegovinu, gdje su ušli u Desetu hercegovačku brigadu.
U augustu 1943. godine Prva dalmatinska brigada vratila se u Dalmaciju i u području Vrlike popunjava se s tri nova bataljona. Angažirala se u borbama protiv njemačke 7. SS divizije “Prinz Eugen” u obrani Splita. U listopadu se je borila na Pelješcu, a zatim na Hvaru. Pomagala je izvlačenje Prve prekomorske i Trinaeste dalmatinske brigade s Korčule tijekom operacije “Herbstgewitter II”.
U januaru 1944. godine ušla je u 26. diviziju i sudjelovala u obrani Visa. S Visa je izvela nekoliko uspješnih pomorsko-desantnih prepada na Hvar, Mljet, Korčulu i Šoltu. Sudjelovala je sa Jedanaestom dalmatinskom brigadom u uništenju borbene skupine 369. “Vražje” legionarske divizije na Vukovom klancu. Oslobodila je Šibenik i sudjelovala u razbijanju njemačke Borbene skupine “Alermann” i četnika. Istakla se u Kninskoj i Mostarskoj operaciji. Sudjelovala je u oslobođenju Bihaća, Like, Hrvatskog primorja, Krka, zatim Klane i Ilirske Bistrice. Završila je ratni put na Soči 8. maja 1945. godine.
Ukazom vrhovnog zapovjednika NOV-a i POJ-a Josipa Broza Tita 19. septembra 1944., Prva dalmatinska brigada proglašena je proleterskom. Odlikovana je Ordenom narodnog heroja, Ordenom narodnog oslobođenja i Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem.
Kroz brigadu je prošlo oko 5500 boraca. U završnim operacijama popunjena je s oko 500 boraca – Albanaca s Kosova. Tijekom rata poginulo je 2229 boraca Prve dalmatinske brigade.