Treca krajiska brigada

Organizing history by tags.

Na danasnji dan – Formirana Treća krajiška proleterska narodnooslobodilačka udarna brigada

 Formirana Treća krajiška proleterska narodnooslobodilačka udarna brigada Na danasnji dan 22. avgusta 1942 Treća krajiška proleterska udarna brigada formirana je 22. 8.1942. godine u selu Kamenici kod Drvara, od Drvarskog, Petrovačkog...

KURIR GOJKO

KURIR GOJKO Mali Gojko Vukadinović rođen je u selu Hrgari kod Bihaća, u siromašnoj seljačkoj porodici. Rat ga je zatekao u selu, neškolovanog, neodraslog i...

BATALJON BOMBAŠA

BATALJON BOMBAŠA Rastajemo se sa Beogradom i 24. novembra 1944. godine krećemo za Sremski front. Dugačke kolone naših jedinica bile su pozdravljene špalirima građana koji...

NAŠI MITRALJESCI GARAČA I JOVO

NAŠI MITRALJESCI GARAČA I JOVO Koncem avgusta 1944. godine stigli smo u rejon Palisata, na padinama Zlatibora. Gostoprimstvo ovog naroda i ljepota kraja prosto su...

OSLOBAĐANJEM PRIBOJA OTVOREN PUT U SRBIJU

OSLOBAĐANJEM PRIBOJA OTVOREN PUT U SRBIJU Posle napornih borbi i marševa vođenih kroz sedmu neprijateljsku ofarizivu, 3. krajiška proleterska brigada je krajem jula 1944. godine...

NA PRAGU SRBIJE

NA PRAGU SRBIJE Jednog avgustovskog popodneva 1944. godine, u šumarku pored Lima, sa posebnim zadovoljstvom slušali smo komandirovu zapovest. — Idemo u Srbiju! Očekujemo da ćemo naići na jak otpor udruženih snaga neprijatelja. Budite dostojni sebe! Ugled naše brigade moramo sačuvati, moramo ga...

NAŠ MEHO – Vojin NOVALUŠIĆ

NAŠ MEHO Mali je broj boraca i rukovodilaca 3. proleterske krajiške brigade koji nisu poznavali Mehu, kako zbog drugarskih postupaka, još više zbog očinske brige...

NOĆ U OBRUČU NEPRIJATELJA

NOĆ U OBRUČU NEPRIJATELJA U avgustu 1943. godine, 3. četa 2. bataljona nalazila se na odmoru u rejonu Vilenice. Jednog dana dobili smo naređenje da budemo spremni za pokret. Gdje idemo i kakav zadatak...