Operacija Jutarnji vjetar / 7-15.1 1944. godine

Operacija Jutarnji vjetar (njem. Morgenwind, Morgenvind) je bila vojna operacija Vermahta protiv partizana u Dalmaciji (Brač i Šolta).

Prva etapa, Operacija Jutarnji vjetar I je vođena od 6. do 15. januara 1944. godine za zauzimanje Brača. Druga faza, Operacija Jutarnji vjetar II je vođena je od 7. do 15. januara 1944. godine za zauzimanje Šolte (ranija šifra je bila »Herbstgeviter V« za Brač a »Herbstgeviter VI« za Šoltu).

Operacija Jutarnji vjetar / 7-15.1 1944. godine
Partizanska mornarica 1942. godine

Nemci su preduzeli operaciju za zauzimanje Brača i Šolte da bi se na taj način obezbedili od eventualnog iskrcavanja jedinica NOV i POJ i saveznika na kopno. Skoro u isto vreme, nemačke jedinice su se iskrcale 19. januara na Hvar (operacija Herbstgeviter IV).

Odbrana Brača, kao i Šolte, bila je poverena 12. brigadi 26. NOU divizije i Bračko-šoltanskom NOP odredu. Međutim, 29. decembra naređeno je prebacivanje svih jedinica (osim jednog manjeg dela) na Vis, pošto se saznalo za planove neprijatelja posle njegovog iskrcavanja na Korčulu 22. decembra 1943 (operacija »Herbstgeviter II«) i teškog poraza jedinica Operativnog štaba za odbranu Korčule. Glavnina jedinica NOVJ je napustila Brač i Šoltu u noći između 31. decembra 1943. i 1. januara 1944.

Morgenvind I

Nemci su se iskrcali, skoro bez otpora, 13. januara na tri mesta: kod Povije, Pučišća i u Konopljikovoj vali (zatonu), i celo ostrvo zauzeli za tri dana. U iskrcavaniju su učestvovali 738. lovački puk (bez ojačanog 1. bataljona) 118. lovačke divizije, Bataljon obalskih lovaca »Brandenburg« i 2. č 118. linžb. Kod Povije se tom prilikom iskrcao ojačani 3. bataljon 738. lov. puka, dok se ojačani 2. bataljon istog puka iskrcao kod Pučišća, a Bataljon obalskih lovaca »Brandenburg« u Konopljikovoj vali.

Iskrcavanje su podržavali 3. ad 668. bap iz rejona Lokve, 7 km istočno od Omiša, i 12. i. 13. baterija obalske artiljerije iz rejona Baške Vode. Prva baterija 668. bap i 1 vod 105. SS-tenkovskog bataljona bili su spremni za dajstva na odseku Baške Vode — Makarska.

Zaštitu iz vazduha obezbeđivali su po jedan vod 7. paad u rajonu Omiša, odnosna Makarske. Organizaciju veza obezbeđivali su dolovi 118. bataljona za vezu.

Morgenvind II

Ojačani 2. bataljion 893. pp 264. pd se iskrcao na ostrvo 11/12. januara i zaposeo ga, uz neznatan otpor, do 16. januara 1944.

Yu nostalgija