NOVJ

Organizing history by tags.

Niška operacija / 8-15 oktobra 1944. godine

Niška operacija / 8-15 oktobra 1944. godine   Nišku operaciju izvele su snage NOVJ i Bugarske armije uz sadejstvo sovjetskog vazduhoplovstva protiv nemačkih snaga na prostoru Niš - Leskovac - Vlasotince. Niška operacija je započela 8....

Topličko-jablanička operacija / juni-august 1944.godina

Topličko-jablanička operacija juni-august 1944.godina   Topličko-jablanička operacija , poznata i kao B, predstavlja početnu fazu Bitke za Srbiju 1944. godine. Dok je Druga oklopna armija vodila operacije u cilju sprečavanja prelaska...

Operacija Nedelja pacova ( Operacija Ratweek ) / septembar 1944. godine

Operacija Nedelja pacova ( Operacija Ratweek ) septembar 1944. godine   Operacija Nedelja pacova ( Operacija Ratweek )  je bila saveznička operacija bombardovanja nemačkih snaga i komunikacija u...

Mostarska operacija – Oslobođenje Mostara drugom svjetskom ratu

Mostarska operacija 1945. godine   Mostarska operacija 1945. godine je bila bitka između Jugoslovenske Armije i njemačkog Vermahta za oslobođenje Mostara. Ojačani Osmi dalmatinski korpus NOVJ izveo je od 6. do 17. februara 1945. operaciju protiv delova nemačkog 21. brdskog korpusa utvrđene...

Oslobodjenje Dalmacije 1944. godine

OSLOBOĐENJE DALMACIJE 4. decembra 1944. godine jedinice 8. dalmatinskog korpusa Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije, nakon krvave i teške jednomjesečne bitke poznate kao Kninska operacija, oslobodile su...

Bihaćka republika

Bihaćka republika Bihaćka republika je bila prostrana partizanska slobodna teritorija nastala nakon bihaćke operacije i oslobođenja Bihaća 4. novembra 1942. godine, spajanjem oslobođenih teritorija Bosanske krajine i susednih oblasti Hrvatske. Bihać je od početka novembra 1942. do kraja januara 1943. bio centar...

42. makedonska divizija NOVJ

42. makedonska divizija NOVJ   42. makedonska divizija NOVJ formirana je 7. septembra 1944. godine u selu Lisiče kod Velesa. Pri osnivanju u njen sastav su ušle Treća, Osma i Dvanaesta makedonska brigada. Do druge polovine novembra, imala je...

27. istočnobosanska divizija NOVJ

27. istočnobosanska divizija NOVJ   Dvadesetsedma istočnobosanska divizija NOVJ formirana je 10. oktobra 1943. u oslobođenoj Tuzli od Druge krajiške, 17. majevičke, 18. istočnobosanske brigada, i delova Birčanskog NOP odreda. 24. oktobra u njen...

26. dalmatinska divizija NOVJ

26. dalmatinska divizija NOVJ   Dvadeset šesta dalmatinska divizija NOVJ formirana je 8. oktobra 1943. godine. U njen sastav su ušle Jedanaesta (biokovska), Dvanaesta i Trinaesta (južnodalmatinska) brigada sa oko 3 800 boraca. U...

36. vojvođanska divizija NOVJ

36. vojvođanska divizija NOVJ Tridesetšesta vojvođanska divizija NOVJ je bila jedna od vojvođanskih partizanskih jedinica formiranih u Bosni. Formirana je naredbom Vrhovnog štaba NOV i POJ 3. marta 1944. godine u...

29.Hercegovačka divizija NOVJ

29.Hercegovačka divizija NOVJ   Dvadesetdeveta hercegovačka udarna divizija formirana je naređenjem Vrhovnog štaba NOV i POJ od 16. novembra 1943. godine na predlog štaba Drugog udarnog korpusa. Brigada je nastala razvojem iz Desete...

Od „bandita“ do „Jugoslovenske armije“: partizanski rat 1941–1945.

Od „bandita“ do „Jugoslovenske armije“: partizanski rat 1941–1945.   Abstrakt: Sa stanovišta istoriografije, raspad SFRJ početkom devedesetih godina xx vijeka praktički je označio i kraj proučavanja klasične...

Stvaranje Jugoslavije na federativnim principima u Drugom svjetskom ratu 1941–1945

Stvaranje Jugoslavije na federativnim principima u Drugom svjetskom ratu 1941–1945 Uvodni tekst 1. UVOD: FAŠIZACIJA JUGOSLAVIJE I NJENO RAZBIJANJE 1941. Drugi svjetski rat počeo je u Jugoslaviji, bez zvanične objave,...

Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944.”ŠESTA NEPRIJATELJSKA OFANZIVA”

ŠESTA NEPRIJATELJSKA OFANZIVA Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944, poznate kao Šesta neprijateljska ofanziva, predstavljaju splet krupnih operacija obe zaraćene strane sa ciljem uspostavljanja kontrole nad važnim...

Bitka na Neretvi – IV. neprijateljska ofanziva (nem. Fall Weiss)

IV. neprijateljska ofanziva – Bitka na Neretvi   U toku posljednjeg tromjesečja 1942. godine, Osovina je dosegla i prošla svoj zenit; nakon spektakularnog ljetnog napredovanja, Nijemci...