OSLOBOĐENJE MOSTARA

Početkom 1945. Mostar je bio ključno uporište u njemačkoj obrambenoj ‘Zelenoj liniji’ na južnom krilu, koja je štitila povlačenje grupe armija “E” iz Grčke i Srbije. U takvoj situaciji Vrhovni štab NOVJ odlučio je pokrenuti veliku “Mostarsku operaciju” u kojoj je sudjelovalo 45.000 vojnika, većinom iz 8. dalmatinskog korpusa ojačane tenkovskom brigadom. U njihovim redovima bilo više od 80% boraca hrvatske nacionalnosti. Okosnicu obrane Mostara činile su legionarska 369.‘Vražja’ i 9. ustaškodomobranska divizija te razne manje posadne postrojbe njemačkog Wehrmachta, zajedno sa lokalnom milicijom i crnokošuljašima “San Marco”, ukupno oko 15 000 vojnika.

Defile 8. korpusa u oslobođenom Mostaru
Defile 8. korpusa u oslobođenom Mostaru

Glavni je udar počeo 6. februara 1945. napadom na Široki Brijeg, a poslije njegovog pada sljedeći dan, nastavio se prodorom prema Mostaru. Nakon gubitka Širokog Brijega, nemačka linija spala je na neposrednu odbranu grada Mostara sa zapada i juga. 370. pješadijski puk s djelovima 369. oklopnog lovačkog bataljona (nem. Panzerjäger Abteilung) zauzeo je položaje na prevoju zapadno od grada, a artiljerijski položaj uspostavljen je na brdu Varda pet kolometara južno od grada. Međuprostori su popunjeni djelovima Devete gorske divizije NDH. Na tim položajima tokom pet dana vođene su promjenljive borbe sa velikim brojem ograničenih prodora i kontranapada.

Štab Osmog korpusa izdao je 12. februara zapovjed za neposredan napad na Mostar. Prema zapovjedi, 29. divizija trebalo je da oslobodi Nevesinje i zatvori obruč oko Mostara sa istočne i sjeveroistočne strane, a 9, 19. i 26. divizija da slome otpor sa južne (19. divizija), zapadne (26. divizija) i sjeverne strane Mostara 9. divizija i unište njegovu posadu, presecajući ujedno odstupni pravac ka Sarajevu. Težište napada bilo je na pravcu 26. divizije.

Napad je počeo 13. februara u 7 sati. Jedinice 9, 19. i 26. divizije napredovale su sistematično, lomeći uporan otpor Nijemaca i uništavajući jednu po jednu neprijateljsku točku. Nijemci su trpeli velike gubitke. Na položaju je, uz brojne vojnike, poginuo i komandant 2. bataljona 370. puka, kapetan Hampel. Njega je zamjenio natporučnik Mattiba, koji je takođe poginuo.

Prva tenkovska brigada vrši pripreme za napad na Mostar
Prva tenkovska brigada vrši pripreme za napad na Mostar

14. februara borbe su se prenjele u sam grad. Prilikom potiskivanja iz zapadnog djela grada, poginuo je i komandant 370. puka, major Becker. U toku posljepodneva, Nijemci su izbačeni iz zapadnog djela grada, zadržavajući samo mostobran u istočnom delu u cilju prikupljanja djelova koji su se izvlačili iz pravca Nevesinja, Bune i Blagaja. Jurišem Prve, Šeste i Jedanaeste dalmatinske brigade u 18 sati, ovaj mostobran je likvidiran, i spriječen je pokušaj rušenja mostova na Neretvi. Time je Mostar oslobođen.

Svuda su se vodile žestoke bitke, pa su i gubici bili veliki. Njemačko-ustaško-domobranske snage imale su 4000 mrtvih, a partizani oko 800. Kada je situacija za njemačko-ustaške snage postala beznadna, prema izričitoj naredbi Adolfa Hitlera krenulo se u povlačenje prema Sarajevu koji je, prema novom operativnom planu, trebalo držati pod svaku cijenu. Njemačke snage pod okriljem noći uspjele su pobjeći prema Prozoru, ali je dosta njemačkih vojnika i zarobljeno.

Oko 20 sati Adolf Hitler, vrhovni zapovjednik njemačkih snaga, koji je u to vrijeme morao osobno odobriti svako povlačenje, priznao je poraz i izdao naređenje o povlačenju razbijene vojske.

Oslobođenje Mostara 1945.
Oslobođenje Mostara 1945.

Ratni dnevnik Vrhovne komande Vermahta od 14. februara 1945.:
Balkan: stanje kod Mostara se pogoršalo. Neprijatelj je stigao do zapadnog predgrađa Mostara; kao posljedica jakog neprijateljskog napada, hrvatske vojne jedinice su se raspale. Neprijatelj je zauzeo glavna strateška mjesta zapadno i sjeverno od grada. Samo malobrojne njemačke jedinice, koje se sastoje od pomoćnog osoblja i vojnih instruktora, spremne su da brane grad. Naše trupe povukle se iz Nevesinja. Upućen je zahtjev komandi, da se naše slabe vojne snage povuku iz Mostara.
Borbe se vode i južno od Sarajeva.

Ratni dnevnik Vrhovne komande Vermahta od 15. februara 1945.
Balkan: Stanje kod Mostara kritično: naš protiunapad nije uspuo. Firer je odobrio da se naše snage povuku iz Mostara.

Mostar je u Drugom svjetskom ratu svoju slobodu skupo platio. Grad je dao 750 poginulih boraca, 1.517 žrtava fašističkog, četničkog i ustaškog terora, odnosno svaki osmi stanovnik grada nije dočekao slobodu. Grad je imao svoj bataljon, ilegalnu štampariju, a dao je 14 narodnih heroja.

Jedinice 8. korpusa za vrijeme defilea u oslobođenom Mostaru
Jedinice 8. korpusa za vrijeme defilea u oslobođenom Mostaru

20. februara u 10 sati Mostarom je prošao defile jedinica 8. dolmatinskog korpusa. Na svečanoj tribini, podignutoj pred hotel „Bristolom“, nalazili su se generali drugovi Petar Drapšin i Vlado Šegrt, kao i načelnik štaba Hrvatske Pavle Jakšić, sa svojim štabovima, pored potpredsjednika ZAVNOBIH-a druga Avda Huma i člana predsjedništva ZAVNOH-a druga Vicka Krstulovića, te mnogih drugih prestavnika vojske, jedinstvenog NO fronta i narodne vlasti. Prolazeći pored ove tribine, vojska je pozdravljala prvoborce NO borbe, koji su, sa svoje strane, neprestano otpozdravljali. Naročito srdačno, spontanim i snažnim aplauzom i klicanjem, pozdravljalo je NO vojsku građanstvo Mostara. Građanstvo je imalo prilike da vidi proslavljene ratnike iz 1. Dalmatinske proleterske brigade, iz Jedanaeste Dalmatinske i 3. Prekomorske, i drugih čuvenih dalmatinskih brigada. Odlično opremljena vojska, a najviše brojna odjeljenja teške i lake artiljerije, te blindiranih kola i tenkova, ostavili su vanredan utisak na građane Mostara, kojima je neprijateljska propaganda sasvim drukčije predstavljala narodnu armiju.

Članovi štaba 2. bataljona I tenkovske brigade po oslobođenju Mostara
Članovi štaba 2. bataljona I tenkovske brigade po oslobođenju Mostara

Burno je pozdravljen od mase, govorio je zatim komandant 8. korpusa general-major Petar Drapšin.
On je, između ostalog rekao sljedeće:

„Krv koju su po ulicama Mostara prolili dalmatinski borci jeste još jedan dokaz da je bratstvo narodne Jugoslavije jedna stvarnost. Mi, dalmatinski borci, vratili smo hercegovačkim borcima onaj dug koji su oni nama učinili u borbama za oslobođenje Južne Dalmacije.“ Ističući rodoljubivost Mostara, odakle je i sam 1941. pošao u patizane, general Drapšin je zahvalio građanstvu na držanju u borbama za oslobođenje grada i na velikoj pomoći pruženoj trupama NO vojske i na kraju rekao: „Kada pitaju gdje je hrvatski narod, gdje su njegovi pravi sinovi, ja mogu, kao komandant 8. Korpusa, reći da su sinovi hrvatskog naroda – nasuprot izdajničkoj Pavelićevoj bandi i reakcionarnoj Mačekovoj kliki – u redovima NOVJ. Dalmatinski borci nikada neće zaboraviti oduševljenje i srdačnost koju su ovdje sreli i oni još jedanput obećavaju da će ustrajati u borbi do konačnog oslobođenja naše domovine“.