Narodni heroj – Svetozar Svetko Kačar

iz Bos.Petrovca ( BiH )

Svetozar Svetko Kačar rođen je 1917. godine u selu Bara, kod Bosanskog Petrovca. Poticao je iz siromašne zemljoradničke porodice. Njegov otac Mile Kačar je poginuo u Prvom svetskom ratu, pa je Svetko odrastao sa majkom i sestrama u majčinom rodnom mestu Drinić.

Svetozar Svetko Kačar
Svetozar Svetko Kačar

Osnovnu školu je pohađao u selu Bukovača, a nakon toga je započeo školovanje u Građanskoj školi u Bosanskom Petrovcu. Zbog lošeg materijalnog stanja, morao je da napusti školovanje i počne učenje bravarskog zanata u Mostaru. Tokom učenja zanata u Železničkoj radionici u Mostaru, upoznao se sa revolucionarnim radničkim pokretom. Nakon završetka zanata, aktivno je radio u radničkim sportskim društvima i u sindikalnom pokretu.

Tokom 1939. i 1940. godine učestvovao je u izgradnji Unske pruge, gde je bio jedan od rukovodilaca sindikalnog pokreta. Među radnicima, koji su radili na izgradnji pruge, bio je popularan kao borac za radnička prava i bolje uslove rada. Zbog političke aktivnosti, 1940. godine je bio uhapšen i zatvoren u zatvoru u Bihaću.

Nakon Aprilskog rata i okupacije Jugoslavije, 1941. godine, Svetozar Svetko Kačar je uspeo da pobegne iz zatvora i vratio se u rodno mesto. Odmah se uključio u rad Narodnooslobodilačkog pokreta (NOP) i aktivno je radio na pripremama ustanka. Juna 1941. godine je primljen u članstvo Komunističke partije Jugoslavije (KPJ).

Krajem jula 1941. godine, učestvovao je u prvim ustaničkim borbama oko Bosanskog Petrovca. Od oktobra 1941. do januara 1942. godine bio je borac i partijski rukovodilac u Vrtočkoj ustaničkoj četi, a zatim je bio politički komesar Omladinske petrovačke čete u Prvom krajiškom partizanskom odredu.

Od marta do maja 1942. godine bio je politički komesar Druge petrovačke čete, a od maja do decembra 1942. godine politički komesar bataljona u Prvoj krajiškoj udarnoj brigadi. Od januara 1943. do pogibije, marta 1944. godine, bio je politički komesar Četvrte krajiške udarne brigade.

Od prvih ustaničkih borbi isticao se hrabrošću. Uvek se nalazio u streljačkom stroju, čak i kasnije kada je bio na rukovodećim položajima. Januara 1942. godine, u selu Koluniću, kod Bosanskog Petrovca, Svetozar Svetko Kačar upao je među italijanske vojnike i petoricu ubio, a osmoricu zarobio.

Ovaj podvig znatno je doprineo akciji Trećeg bataljona Prvog krajiškog partizanskog odreda. U borbi u Božikovcu, kod Jajca, upao je među nemačke vojnike i ubio šestoricu. Prilikom napada na Bugojno, avgusta 1943. godine, sa jednom grupom boraca je rasterao ustaški bataljon, koji je napao na partizanski Štab.

Poginuo je 30. marta 1944. godine u zaseoku Građevine, u blizini sela Pobrđe, kod Raške. Nakon forsiranja Ibra, Četvrta krajiška brigada je zajedno sa ostalim jedinicama Pete krajiške divizije, učestvovala u žestokim borbama protiv jedinica Srpskog dobrovoljačkog korpusa i Ruskog zaštitnog korpusa.

Pored jakog otpora, bataljoni Četvrte krajiške brigade su uspeli da zauzmu kose severozapadno od zaseoka Građevine i Lukovika, a potom produžile dejstvo prema Veljem vrhu. Svetozar Svetko Kačar je zajedno sa intendantom brigade Josipom Risovićem i načelnikom Štaba brigade pratio dejstva Prvog bataljona, ali je bio smrtno pogođen.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine FNR Jugoslavije 5. jula 1951. proglašen je za narodnog heroja.

Yu nostalgija