Ilija Španović – Narodni heroj iz Gline ( Hrvatska )

Ilija Španović rođen je 30. aprila 1918. godine u selu Dragotina, kod Gline na Baniji. Potiče iz zemljoradničke porodice. Osnovnu školu je završio u rodnom selu, a mesarski zanat je učio u Glini. Kao mesarski pomoćnik izvesno vreme je radio u fabrici „Gavrilović“, a zatim u Kninu i Beogradu. Kao mladi radnik došao je u vezu sa radničkim pokretom i bio član Ujedinjenih radničkih sindikata (URS). Kao aktivan sindikalista, bio je zapažen od strane članova Komunističke partije Jugoslavije (KPJ) i bio kandidat za člana Partije.

Ilija Španović
Ilija Španović

Vojni rok je služio u Skoplju, gdje ga je aprila 1941. godine zatekao napad na Jugoslaviju. Posle kapitulacije, pešice se, uz velike teškoće, vratio u rodno mesto, gde su tada već počeli prvi ustaški pokolji. Odmah po dolasku, povezao se sa komunistima i sa mlađim bratom je stupio u prve partizanske jedinice na Baniji. Učestvovao je u mnogim borbama sa ustašama, žandarmima i domobranima. A posebno se istakao u napadu na Žirovac, gde se nalazio na čelu bombaške grupe. Ilija Španović istako se i u akciji na železničkoj stanici Bačuge, obučen u domobransku uniformu razoružao grupu ustaša. Februara 1942. godine primljen je u članstvo Komunističke partije Jugoslavije, a ubrzo posle toga je postavljen za komandira Druge čete Prvog bataljona Banijskog partizanskog odreda.

Jula 1942. godine bio je postavljen za komandira čete u Udarnom partizanskom banijskom bataljonu. Sa svojom četom učestvovao je u više bitaka, od kojih se posebno ističe borba kod Novske, kada je četa bila opkoljena od strane nadmoćnijih neprijateljskih snaga i njegovom prisebnošću i veštinom komandovanja uspela da se izvuče iz okruženja. Krajem 1942. godine bio je postavljen za komandanta Prvog bataljona Sedme banijske udarne brigade. Ovaj bataljo smatran je za jedan od najboljih bataljona u Sedmoj banijskoj diviziji, a on i njegovi borci više puta su, zbog velike hrabrosti i požrtvovanosti, pohvaljivani od Štaba Sedme banijske divizije.

Ilija Španović poginuo je u toku Četvrte neprijetljske ofanzive, kada je posle prelaska Neretve, 10. marta 1943. godine, njegova bataljon na planin Prenj, bio iznenada napadnut od strane četnika.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 20. decembra 1951. godine, proglašen je za narodnog heroja.