Narodni heroj – Nikola Vidović

iz Vrginmosta ( Hrvatska )

Narodni heroj Nikola Vidović rođen je 28. marta 1917. godine u selu Stipanu kod Vrginmosta. Bio je u periodu od 1936. do 1938. bravarski pomoćnik u Zagrebu. Tada ide na odsluženje vojnog roka, a poslije odsluženja 1939. godine, zapošljava se u Vojno-tehničkom zavodu u Kragujevcu, gdje radi do aprila 1941. godine.

Odmah se poslije okupacije Kraljevina Jugoslavije, vraća na Kordun. Tu se uključuje u rad partijske organizacije na pripremi naroda na ustanak. Radi na prikupljanju oružja, a vrlo brzo i na organizaciji prvih partizanskih odreda.

Nikola Vidović
Nikola Vidović

Zajedno sa Milom Kličkovićem, 23. jula 1941. godine, učestvuje u prvoj partizanskoj akciji na Kordunu, i tom prilikom ubija jednog ustašu i zarobljava dva karabinijera. Ubrzo organizuje partizanski odred Stipan, koji u svom sastavu ima 25 boraca. Sa svojim odredom, 13. avgusta 1941. godine, napada u selu Lukinići ustašku posadu, i u tom napadu biva ranjen.

Pošto broj boraca raste, Nikola uskoro komanduje četom, a u oktobru mjesecu postaje komandir Četvrtog bataljona Prvog kordunaškog partizanskog odreda. Decembra 1941. godine njegov bataljon je u desetodnevnim borbama imao ključnu ulogu u spasavanju i povlačenju oko 15.000 žena, djece i staraca na oslobođenu teritoriju u unutrašnjost Petrove gore.

20. avgusta 1942. godine, Nikola je komandant Prve kordunaške brigade. Po naređenju Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske, brigada je 20. avgusta krenula na specijalni zadatak na području Žumberka, da širi Narodnooslobodilački pokret sa Korduna u druge krajeve. 26. avgusta, napali su logor Jastrebarsko i pri tome oslobodili i spasili 727 djece sa Kozare, Korduna i Banije.

22. septembra 1942. godine, ova brigada dočekuje italijansku kolonu i potpuno je uništava, ubivši 120 italijanskih vojnika. Za ovaj vojni poduhvat, brigada i njen komandant dobili su priznanje od Glavnog štaba Hrvatske.

Nikola dalje, sa svojom brigadom, vodi neprekidne borbe i poslije borbe za oslobođenje Bihaća odlazi na desetodnevni oficirski vojni kurs. 5. decembra 1942. godine, formirana je Petnaesta partizanska brigada, a Nikola postaje njen komandant. Sa ovom brigadom prošao je mnoge borbe u četvrtoj neprijateljskoj ofanzivi, i za uspjehe koje je ostvarila u ovoj ofanzivi, brigada je proglašena je udarnom, a njen komandant je ponovo pohvaljen od štaba Četvrtog korpusa NOVJ.

Januara 1944. godine, Nikola je operativni oficir Osme kordunaške udarne divizije. U proljeće 1944. godine, postavljen je za komandanta Druge brigade Osme kordunaške divizije, a zatim postaje komandant prvog kordunaškog partizanskog područja do 9. maja 1945. godine, kada je postavljen za upravnika Vojno-tehničkog zavoda u Sarajevu.

U toku rata bio je i član Kotarskog komiteta KP Hrvatske za Vrginmost, član Kotarskog narodnooslobodilačkog odbora za Vrginmost, član okružnog Narodnooslobodilačkog odbora za Kordun, većnik Prvog, Drugog i Trećeg zasjedanja ZAVNOH-a i vijećnik Drugog zasjedanja AVNOJ-a.

Poslije rata, Nikola je načelnik Personalne uprave Druge, a zatim i Prve armije, načelnik odjeljenja Generalštaba JNA i pomoćnik komandanta Područja za pozadinu. Godine 1945. bio je savezni poslanik za Vrginmost, član predsjedništva SUBNOR-a. Imao je čin general-potpukovnika.

Umro je 15. juna 2000. godine i sahranjen je u Aleji narodnih heroja na Novom groblju u Beogradu.

Nosilac je Partizanske spomenice 1941. i drugih jugoslovenskih odlikovanja. Ordenom narodnog heroja odlikovan je 20. decembra 1951. godine.