Narodni heroj – Rifat Frenjo iz Mostara ( BiH )

Rifat Frenjo rođen je 4. januara 1923. u Mostaru. Poticao je iz mnogočlane porodici trgovinskog radnika Huseina Frenja. Pre Drugog svetskog rata je bio radnik

Nakon okupacije Jugoslavije, 1941. uključio se u pripreme oružanog ustanka, kojima je u Mostaru rukovodila mesna organizacija Komunističke partije Jugoslavije. Jula 1941, učestvovao je u akciji grupe mostarskih omladinaca, koji su kroz prozor ušli u kasarnu Severnog logora u Mostaru, popeli se na drugi sprat i iz soba u kojima su spavali italijanski vojnici pokupila oružje i uniforme, i posle dva sata, s bogatim plijenom, napustila kasarnu.

Rifat Frenjo
Rifat Frenjo

Početkom 1942, stupio je u Mostarski partizanski bataljon, ali je ubrzo vraćen u Mostar, da dovede novu grupu omladinaca. U gradu je saznao da partijska organizacija treba da izvede neke akcije, pa se ponudio da u njima učestvuje. Tada je sa jednim drugom, ušao u zgradu Severnog logora, gde se nalazio ustaško- domobranski magacin i iz magacina izneo vojničku opremu, koju su potom odneli do pećine na Neretvi, a odatle preneli do Cazina.

U napadu na Ostrožac, jula 1942. Rifat Frenjo istakao kao bombaš, kada je sa nekoliko boraca prešao Neretvu, i izvršio napad na neprijateljske bunkere i kasarnu. Tokom jula primljen je u članstvo Komunističke partije Jugoslavije. Ovom akcijom omogućeno je da Ostrožac bude brže i lakše zauzet.

Avgusta 1942, Mostarski bataljon, koji se nalazio u sastavu Desete hercegovačke udarne brigade, napao je ustaški garnizon u Posušju. U ovom napadu, Rifat je bio među bombašima koji su uništili posadu i dva neprijateljska bunkera. Pored toga, njegovi bombaši uspeli su da zaplene velike količine oružja, municije i sanitetskog materijala.

U borbama na Jajce, u jesen 1942, sa grupom bombaša uništio je tri neprijateljska bunkera. Nekoliko dana kasnije, njegova jedinica napala je Turbe, kod Travnika, gde se takođe istakao hrabrošću.

Zahvaljujući njemu i njegovim bombašima, uprkos snažnoj neprijateljskoj odbrani, zauzeto je Turbe i slomljeno jako neprijateljsko utvrđenje. Krajem decembra 1942. Deseta hercegovačka brigada napala je jako neprijateljsko uporište Žepče. Tokom ove akcije, Rifat Frenjo je sa svojim bombašima napao oklopni voz, koji se zapalio i potom survao u provaliju.

U toku Četvrte neprijateljske ofanzive, kao borac Desete hercegovačke brigade, istakao se u borbama kod Prozora, a naročito u borbama vođenim 9. marta 1943. na liniji Kvak—Trešnjevica kada je potisnuta nemačka grupa „Apakeg”. Potom je učestvovao u borbama koje je Mostarski bataljon vodio oko Nevesinja, Gacka, Bileće, na Kobiljoj Glavi i drugim mestima.

Rifat Frenjo poginuo je u noći 9/10. juna 1943. godine kod sela Rudine, iznad Pive, tokom Pete neprijateljske ofanzive, kada je njegov bataljon napadnut snažnom artiljerijskom paljbom.[

Ukazom predsednika FNR Jugoslavije Josipa Broza Tita 24. jula 1953. proglašen je za narodnog heroja.

Godine 1965. njegovi posmrtni ostaci su preneti i sahranjeni na Partizanskom groblju u Mostaru.