Narodni heroj – Slavko Kovač Smeli iz Loža ( Slovenija )

Slavko Kovač Smeli rođen je 1919. godine u Ložu, u radničkoj porodici. U vreme napada sila Osovine na Jugoslaviju 1941, služio je vojsku u Boki kotorskoj. Njegov brod je pogodila avionska bomba, ali je Slavko uspeo da se spasi. Krajem aprila 1941. stigao je kući.

Slavko Kovač Smeli
Slavko Kovač Smeli

Otišao je u partizane 1. oktobra 1941. u Lošku partizansku četu, gde je posle Ljubomira Šercera postao komandir čete. Učestvovao je u partizanskom napadu na Lož 19. oktobra.

Krajem leta 1942. godine prinmljen je za člana Komunističke partije Jugoslavije.

Marta 1942. kratko je vreme bio komandir novoformirane Rakovške partizanske čete. Dana 29. aprila 1942. bio je imenovan za komandanta Trećeg bataljona Notranjskog partizanskog odreda.

Krajem jula 1942. postao je komandir manjeg bataljona nastalog iz dela Trećeg bataljona i po zadatku poslan u slovenačko primorje da bi tamo pružio podršku Pokretu otpora. Bataljon je stigao u vreme najžešće italijanske antipartizanske ofanzive. Njegovi borci probili su obruč, ali je pritom 1. avgusta poginuo Slavko Kovač.

Ukazom predsednika Federativne Narodne Republike Jugoslavije Josipa Broza Tita, 27. novembra 1953. godine, proglašen je za narodnog heroja.