Kiro Nacev Fetak – Narodni heroj iz Kumanova

( Makedonija )

Kiro Nacev Fetak rođen je 1918. godine u Kumanovu, u vrlo siromašnoj porodici. Osnovnu školu i dva razreda gimnazije završio je u Kumanovu. Bio je odličan učenik, ali loše materijalno stanje mu nije dozvolilo da nastavi redovno školovanje. Postao je šegrt, a zatim kalfa u krojačkom zanatu. Među kalfama njegove generacije u kumanovskoj čaršiji razvijao se revolucionarni omladinski i sindikalni pokret. Kiro Nacev Fetak je postao jedan od aktivista, pa je 1934. godine primljen u Savez komunističke omladine Jugoslavije i uskoro postao sekretar skojevskog aktiva.

Kiro Nacev Fetak
Kiro Nacev Fetak

Istovremeno je bio aktivan i u kulturno-umetničkom društvu „Abrašević“, u kome se okupljala revolucionarno orijentisana omladina grada. Zbog svog rada u sindikalnom pokretu i ličnih podviga u sukobima sa kraljevskim režimom, 1936. godine primljen je u Komunističku partiju Jugoslavije. Policija je otkrila njegovu revolucionarnu delatnost, uhapsila ga i zlostavljala kako bi se odrekao revolucionarnih ideja. U zatvoru je bio pola godine. Kad je pušten, nije mogao da nađe zaposlenje u Kumanovu. Da bi se zaposlio, otišao je u Niš. Tamo se uključio u lokalni komunistički pokret.

Aprilski rat ga je zatekao kao vojnika, zbog čega je šest meseci proveo u njemačkom zarobljeništvu. Kada se septembra 1941. godine vratio u Kumanovo, pripreme za oružanu borbu već su bile u završnoj fazi. Odmah se uključio u pripreme, a 11. oktobra stupio je u redove Kumanovskog partizanskog odreda, gde je bio politički komesar Kozjačke čete. Posle nekoliko dana, kada su jake bugarske vojne i policijske snage razbile odred, Kiro je otišao na partijski rad u Skoplje. Odatle je, u svojstvu instruktora Pokrajinskog komiteta KPJ za Makedoniju, februara 1942. godine, upućen na rad u prilepsku partijsku organizaciju.

2. marta otišao je u Kruševo, kao instruktor tamošnje partijske organizacije, gde je ostao do septembra. Zatim se opet vratio u Prilep i po direktivi PK KPJ za Makedoniju postao politički komesar partizanskog odreda „Đorče Petrov“. Krenuvši na put za Mariovo, da bi se sastao sa Bitoljskim partizanskim odredom, odred „Đorče Petrov“ je jedne večeri svratio u manastir Prilepec. Međutim, jedan pop je uspeo da ode u grad i odao prisustvo partizana u manastiru. Okupatorske jedinice su 19. decembra 1942. godine opkolile manastir. Posle višečasovne borbe protiv nadmoćnog neprijatelja, odred je bio razbijen. Samo trojica su uspela da probiju obruč, dok su ostali izginuli. Teško ranjen, Kiro Nacev Fetak je bio uhvaćen.

Odveden je u Prilep, gde je podlegao mučenju bugarske policije u decembru 1942. godine.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 20. decembra 1951. godine,Kiro Nacev Fetak proglašen je za narodnog heroja