Narodni heroj – Darko Marušič Blaž

iz Domžala ( Slovenija )

Darko Marušič Blaž rođen je 6. decembra 1919. godine u Lukovica, kod Domžale, u blizini Ljubljane. Godine 1921. njegovog porodica se preselila na Slovenačko primorje, odakle su rodom bili njegovi roditelji. Borba za bolji život odvela ih je u pečalbu u Brazil, ali su se 1925. ponovo vratili u primorje, u Opatje Selo, gde je pohađao osnovnu školu.

Darko Marušič Blaž
Darko Marušič Blaž

Ovo mesto tada se nalazilo u sastavu Kraljevine Italije, a kako je tadašnji fašistički režim Benita Musolinija sve više vršio teror nad Slovencima, njegova porodica se 1931. vratila u Kraljevinu Jugoslaviju i ponovo naselila u Ljubljani.

Darko Marušič Blaž je sa odličnim uspehom završio Građansku školu u Ljubani, ali pošto nije imao sredstava za dalje školovanje, otišao je na izučavanje mašinsko-bravarskog zanata. Potom se zaposlio u fabrici Unitas, gde je se kao mladi radnik upoznao sa revolucionarnim radničkim pokretom. Kako je u fabrici postojala partijska organizacija tada ilegalne Komunističke partije, krajem 1938. postao je član Saveza komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ).

Kao aktivan omladinac, 1940. bio je primljen u članstvo Komunističke partije Jugoslavije (KPJ). Učestvovao je u svim partijskim akcijama, a posebno u akcijama za odbranu zemlje, koje su se odvijale neposredno pred početak Drugog svetskog rata u Jugoslaviji.

Nakon Aprilskog rata i okupacije zemlje, 1941. Darko Marušič Blaž postao je sekretar Rejonskog komiteta SKOJ-a za Šišku i član Okružnog komiteta SKOJ-a za Ljubljanu. Kao skojevski rukovodilac okupljao je mlade antifašiste — studente, učenike i šegrte i uključivao ih organizaciju i davao im zadatke. Organizovao je prikupljanje oružja i druge pomoći za partizane. Njegovom zaslugom omladina iz sela u okolini Ljubljane masovno se uključila u Narodnooslobodilački pokret (NOP), a veliki broj njih je u toku leta 1941. otišao u partizane.

Uporedo sa radom na okupljanju omladine i pomoći za partizane, učestvovao je u akcijama borbene grupe, koju je osnovao u Šiški. Jedna od najpoznatijih akcija, koju je izvela ova grupa bila je uspešan napad na italijansku patrolu jula 1941. u Ljubljani.

U jesen 1941. postao je sekretar Okružnog komiteta KPJ za Ljubljanu. Februara 1942. Centralni komitet KP Slovenije mu je, kao sposobnom ilegalcu i dobrom organizatoru, poverilo specijalni zadatak da ode u Trst i tamo radi na organizaciji Narodnooslobodilačkog pokreta među slovenačkim stanovništvom. Ovaj zadatak uspešno je izvršio stvorivši jaku omladinsku organizaciju, koja je dala veliki broj partizanskih boraca.

Nakon hapšenja Oskara Kovačiča, preuzeo je dužnosti na organizovanju Oslobodilačkog fronta i Narodnooslobodilačkog pokreta među radnicima u Trstu i Tržiču.

Februara 1943. morao je da zbog policijske potere da napusti Trst, pa je tada politički i vojno delovao u Slovenačkom primorju. Nakon kapitulacije Italije, septembra 1943. Centralni komitet KP Slovenije ga je imenovao za člana Pokrajinskog komiteta KPS za Slovenačko primorje, a Glavni štab NOV i PO Slovenije mu je poverio dužnost zamenika političkog komesara Primorske operativne zone.Darko Marušič Blaž bio je sekretar Povereništva Pokrajinskog komiteta SKOJ-a i sekretar Pokrajinskog odbora Oslobodilačkog fronta za Slovenačko primorje.

Početkom oktobra 1943. bio je postavljen za političkog komesara Trideset slovenačke divizije NOVJ. Poginuo je 17. novembra 1943. u borbi sa nemačkom patrolom kod Lokoveca.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine FNR Jugoslavije, 14. decembra 1949. godine, Darko Marušič Blaž proglašen je za narodnog heroja

Yu nostalgija