Home Narodni heroji Narodni heroj – Himzo Salihagić iz Tomislavgrada ( BiH )

Narodni heroj – Himzo Salihagić iz Tomislavgrada ( BiH )

68
0
Himzo Salihagić
Himzo Salihagić

Narodni heroj – Himzo Salihagić iz Tomislavgrada ( BiH )

Himzo Salihagić rođen je 1917. godine u selu Šujici kod Tomislavgrada. Posle završetka osnovne škole u rodnom mestu, radio je kao najamni radnik kod imućnijih seljaka. Godine 1936, otišao je u Sarajevo i radio na građevinama. Kao pripadnik radničkog pokreta, učestvovao je u akcijama Komunističke partije Jugoslavije, a verovatno je tada i postao član KPJ. Godine 1940, vratio se u radno selo.

Himzo Salihagić
Himzo Salihagić

Prvih dana oružanog ustanka 1941. godine, Himzo se povezao s grupom drugova koji su već bili izišli na planinu Cincar i rukovodili organizovanjem ustanka. U martu 1942, stupio je u Livanjski partizanski odred. Kasnije je prešao u Petu crnogorsku brigadu. Istakao se u borbi s četnicima na prostoru Dolac—Velimlje, u gatačkom srezu.

U borbi koju je vodila Peta crnogorska brigada oko Livna, Himzo je među prvima uskočio u neprijateljske bunkere i naneo neprijatelju velike gubitke. Godine 1943, u borbama za slobođenje Prozora, Himzo je, kao dobrovoljac, učestvovao u kidanju neprijateljskih žičanih prepreka, a zatim je bombama uništio posadu dva italijanska bunkera i tako omogućio dalje napredovanje svojoj jedinici.

Poginuo je 22. marta 1943. godine u Kifinom Selu, u borbi s četnicima i italijanskim fašistima, kada ga je rafal iz mitraljeza pogodio u grudi. Sahranjen je u istom selu.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 20. decembra 1951. godine, proglašen je za narodnog heroja.