Narodni heroj – MILOVAN ČELEBIĆ iz Štitara ( Crna Gora )

Milovan Čelebić rođen je 1912. godine u selu Štitari, kod Cetinja, u porodici crnogorskog oficira. Gimnaziju je završio u Cetinju, nakon čega je upisao Pravni fakultet u Beogradu. Član Komunističke partije Jugoslavije postao je 1934. godine.

Milovan Čelebić
Milovan Čelebić

Učesnik Narodnooslobodilačke borbe je od 1941. godine. Tokom Trinaestojulskog ustanka učestvovao je u borbama za oslobođenje rodnog kraja. Uticao je da se i njegov otac, oficir bivše crnogorske vojske, opredeli za Narodnooslobodilački pokret Jugoslavije.

U novembru 1941. je bio imenovan za političkog komesara Lješanskog partizanskog bataljona. Nakon dva meseca je postao komandant Gornjolešanskog bataljona.

U proleće 1942. bio je postavljen za zamenika komandanta Drugog udarnog bataljona Lovćenskog odreda, a malo kasnije za komandira omladinske udarne čete.

Prilikom formiranja Četvrte proleterske crnogorske brigade bio je postavljen za zamenika komandanta Drugog bataljona.

Početkom 1943. bio je upućen u Drugu dalmatinsku brigadu na funkciju zamenika političkog komesara bataljona. Nepuna dva meseca kasnije, bio je teško ranjen u borbi na Jablanici. Umro je od posledica ranjavanja dva meseca posle, kod Kalinovika.

Ukazom predsednika Federativne Narodne Republike Jugoslavije Josipa Broza Tita, 10. jula 1953. godine, Milovan Čelebić proglašen je za narodnog heroj

Yu nostalgija