Narodni heroj – Nikola Martinović iz Cetinja ( Crna Gora )

Nikola Martinović rođen je 9. maja 1915. godine Bajice, kod Cetinja. Nakon srednje škole, upisao je vojnu akademiju, koju je završio 1939. godine. Kao aktivnog oficira u Aprilskom ratu, zarobila ga je mađarska vojska u Senti, ali je uspeo da pobegne. Nakon izbijanja Trinaestojulskog ustanka, u Crnoj Gori, 1941. godine, Nikola Martinović je uhapšen i držan tri meseca u zatvoru. Po izlasku iz zatvora stupio je u Lovćenski partizanski odred.

Nikola Martinović
Nikola Martinović

Pošto se isticao hrabrošću i rukovodećim sposobnostima, postavljen je za komandira čete, a zatim i komandanta bataljona u Lovćenskom partizanskom odredu. Prilikom osnivanja Četvrte crnogorske brigade postavljen je za komandanta njenog Drugog bataljona. Jedno vreme je bio načelnik Štaba Pete crnogorske, zatim Treće krajiške udarne brigade, i na kraju, od oktobra 1943. komandant 26. dalmatinske divizije.

Prilikom iskrcavanja nemačkih delova 118. lovačke divizije i Bataljona obalskih lovaca Brandenburg na Korčulu, 22. decembra 1943. godine (Operacija Herbstgeviter IV), prebacio se sa Hvara, gde je bio Štab divizije, na Korčulu, radi neposrednog rukovođenja odbranom.

Ranjen je 24. decembra od tenkovske granate dok je lično rukovao protivoklopnim topom. Kao teški ranjenik, prebačen je u bolnicu na Hvaru, gde je nakon dva dana podlegao ranama.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 10. jula 1952. godine, proglašen je za narodnog heroja.