Narodni heroj – Špiro Vujović iz

Cetinja ( Crna Gora )

Špiro Vujović rodio se u siromašnoj sealjčkoj porodici 7. decembra 1918. godine. Osnovnu školu je završio u Čevu sa odličnim uspehom. Zbog siromaštva nije mogao da nastavi dalje školovanje. Radio je na očevom imanju i kao nadničar na gradilištima. Kada je izbio Trinaestojulski ustanak priključio se zajedno sa braćom Lovćenskom bataljonu. Učestvovao je u borbi na Čevu 13. jula 1941. godine i u borbi za Pljevlje u decembru 1941. godine. Kada je formirana Prva proleterska brigada postao je njen član. U Komunističku partiju Jugoslavije primljen je 1942. godine.

Špiro Vujović
Špiro Vujović

Sa proleteskom brigadom učestvovao je u borbama u Bosni i Hercegovini: na Ulogu, Dobrom Dolu, kod Jajca, Konjica. Istakao se u bici za ranjenike kada se vodila borba za spašavanje bolnice sa 4.000 ranjenika. Njegov vod dobio je zadatak da zatvori jedan od najosetljivijih pravaca koji je vodio ka Konjicu. Vod je odolevao napadima Nemaca na Ivan planini, a onda je Špiro naredio juriš kako bi zauzeli dominantne položaje. U tom napadu je Špiro poginuo, ali Nemci nisu uspeli da dođu do ranjenika.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine FNR Jugoslavije, 20. decembra 1951. godine,Špiro Vujović proglašen je za narodnog heroja.