Titov govor na beogradskom radiju – 09.05.1945.- YU KALENDAR

Na današnji dan

9. maj 1945.

Titov govor na beogradskom radiju

Narodi Jugoslavije!

Vojnici, podoficiri i oficiri! Radnici, seljaci i građani!

Danas, 9. maja, tačno 49 mjeseci i tri dana od napada na Jugoslaviju, najveća agresivna sila u Evropi – Njemačka, kapitulirala je. Osmog maja u 23 časa i 01 njemačka vrhovna komanda potpisala je u Berlinu akt o kapitulaciji.

Četrdeset devet mjeseci natčovječanskih napora i prolijevanja krvi naših naroda urodilo je plodom, urodilo je punom pobjedom naših naroda u zajednici sa Ujedinjenim nacijama, u prvom redu sa Sovjetskim Savezom, Engleskom i Amerikom. Nekada strašna i naoko nepobjediva sila, danas je skršena. Pobijedila je pravedna stvar Ujedinjenih naroda nad onim razornim silama, koje su htjele nametnuti čovječanstvu neki novi poredak, poredak ropstva i patnji.

Ovaj najstrašniji rat u historiji čovječanstva koštao je desetine miliona ljudskih žrtava u Evropi. Pomahnitali njemački, talijanski fašizam i njihove krvave sluge koje su se našle u svim evropskim zemljama, istrebljivali su u pozadini mirno stanovništvo, istrebljivali su sve one koji se nisu mirili sa sudbinom Hitlerovog takozvanog ‘novog poretka’ u Evropi.

Stotine logora tipa Majdaneka i Jasenovca, logora grozote i smrti, ostaće na vječna vremena kao jezovita opomena svim narodima da nikada više ne dopuste ponavljanje takve tragedije, da učine sve da se uzročnik te tragedije – fašizam, u korijenu uništi.

Vojnici, podoficiri i oficiri Jugoslovenske armije! Partizani i partizanke!

Titov govor na beogradskom radiju - 09.05.1945.- YU KALENDAR | Yu NoStAlGiJa

Vaš heroizam i požrtvovanje od početka rata 1941. godine pa do danas pod najstrašnijim uslovima u borbi sa neuporedivo nadmoćnijim silama neprijatelja, bio je primjer za sve porobljene narode u Evropi. Nadahnuti riješenošću da brane do posljednje kapi krvi svoju porobljenu domovinu, nadahnuti dubokom vjerom u pobjedu svoje pravedne stvari, vi ste od 1941. godine zadavali nemilosrdne i žestoke udarce zajedničkom neprijatelju Ujedinjenih naroda.

Vi ste časno izvršavali svoj dug prema svojoj domovini. Vaša besmrtna djela vječito će živjeti u srcima naših naroda i njihovih budućih pokoljenja. Poprišta slavnih bitaka na Sutjesci, Zelengori, Kozari, na Neretvi itd. ostaće vječiti spomenici heroizma vašeg i naših palih drugova. Oni će nadahnjavati buduća pokoljenja naših naroda kako se voli svoja otadžbina i kako se umire za nju. Oni će biti spomenici našeg narodnog ponosa u borbi za svoju slobodu i nezavisnost.

Nova Jugoslovenska armija, armija iskovana u jeku najžešćih borbi, armija koju sačinjavate vi, istinska narodna armija, koja je izvojevala takve sjajne pobjede, mora ostati i ostat će nepokolebivi branilac tekovina nape natčovječanske borbe. Naši narodi Jugoslavije, naša oslobođena braća u Istri, Slovenskom Primorju i Koruškoj, upiru u vas svoje oči sa dubokom vjerom da ćete vi znati očuvati njihovu izvojevanu slobodu.

Narodi Jugoslavije!

Srbi, Hrvati, Slovenci, Makedonci, Crnogorci, Muslimani!

Osvanuo je dugo željeni dan koga ste vi sa tako velikom čežnjom očekivali. Došao je praznik i na naše ulice. Konačno je pobijeđena najveća fašistička sila u Evropi – Njemačka, koja je zadala mnogo jada i žrtava našim narodima. Pobijeđena je ona sila koja vas je htjela porobiti i istrijebiti. Vas su njemački i talijanski fašisti međusobno zavađali da bi se vi sami među sobom istrebljivali.

Ali vaši najbolji sinovi i kćeri, nadahnuti ljubavlju prema svojoj domovini i prama vama, svojim narodima, spriječili su ovaj pakleni plan neprijatelja. Umjesto međusobnih razdora i neprijateljstava, vi ste danas ujedinjeni u jednu novu i srećniju Jugoslaviju. Umjesto stare, korupcijom i bespravljem iznutra trule Jugoslavije, mi danas imamo demokratsku federativnu Jugoslaviju ravnopravnih naroda. To je rezultat pobjeda naše slavne Jugoslovenske armije, to je rezultat vaše upornosti, vašeg požrtvovanja i vjere u svoju pravednu stvar.

Sinuo je veliki dan mira i slobode. Dolaze novi dani mirne izgradnje naše razorene zemlje. Sada treba da izvojujemo novu veliku pobjedu, da izgradimo našu razorenu zemlju i učvrstimo našu istinski narodnu vlast. Da učvrstimo još više naše bratstvo i jedinstvo, tako da ga više nikada nikakva sila neće moći razrušiti. I za tu pobjedu će biti potrebni ogromni napori svih narodnih snaga. I u tom cilju trebat će uložiti sav svoj elan i požrtvovnost, kao što su ga ulagali vaši sinovi, braća i sestre na bojnom polju. Samo maksimalnim zalaganjem skratit će se rok obnove naše zemlje.

Na dan ove velike pobjede Ujedinjenih naroda nad zajedničkim neprijateljem misli svih naših naroda Jugoslavije upućene su sa zahvalnošću slavnoj i nepobjedivoj Crvenoj armiji – osloboditeljici i njenom genijalnom rukovodiocu Staljinu. Upućene su sa zahvalnošću herojskim narodima Sovjetskog Saveza, koju su u ovoj nadčovječanskoj borbi dali najveće žrtve.

Upućene su našim velikim saveznicima Engleskoj i Americi, i njihovim armijama, koji su za pobjedu pravedne stvari Ujedinjenih nacija dali velike žrtve. Naše misli upućene su svim onim narodima koji su se borili i patili u fašističkom ropstvu. Na ovaj velike dan pobjede upućene su misli naših naroda braći po oružju i krvi na Balkanu, koji su također izdržali velike patnje od istog neprijatelja i dali svoj dio u ovoj veličanstvenoj pobjedi.

Deveti maj 1945. godine jeste dan zajedničke pobjede, jeste zajednički praznik svih Ujedinjenih naroda. Želimo da ovaj veliki dan bude dan nadahnuća i težnji svih Ujedinjenih naroda ka tajnom miru i međusobnom razumijevanju. Uvjeren sam da tumačim želju svih naroda kada kažem da bi se narodi Jugoslavije osjetili srećni da i poslije ove velike pobjede na bojnom polju vlada među Ujedinjenim nacijama ista jednodušnost i razumijevanje u miru kao što je vladala i u ratu.

Upućujem svoj poziv svima zavedenim koji su služili sa oružjem u ruci okupatoru, bez obzira da li se oni nalaze u četnicima, ustašama, domobranima i tako dalje, da odmah polože svoje oružje i predaju se najbližim vlastima. U isto vrijeme izjavljujem da narodi Jugoslavije – graditelji nove, srećnije Jugoslavije, neće dozvoliti nikome da ih ometa u njihovim naporima u toj izgradnji. Sa svima onima koji bi to produžili naš narod i naša vojska će nemilosrdno postupiti.

Naređujem svim vojnim jedinicama, ma gdje se one nalazile, da smjesta razoružavaju sve oružane formacije koje su da sada bile u službi okupatora ili koje bi se pokušale formirati mimo Jugoslovenske armije. Naređujem da se sav ratni materijal, lako i teško naoružanje, magacini sa ratnom spremnom i hranom, vojni i drugi objekti, odmah predaju jedinicama Jugoslovenske armije.

Da žive naši veliki saveznici Sovjetski Savez, Engleska i Amerika!

Da živi najveća zajednička pobjeda Ujedinjenih naroda nad zajedničkim neprijateljem!

Da živi nepobjediva Crvena armija – osloboditeljica i njen veliki vođa Staljin!

Da živi slavna Jugoslovenska armija, ponos naroda Jugoslavije!

Da živi bratstvo i jedinstvo naroda Jugoslavije!

Slava palim borcima za oslobođenje naše otadžbine!

Smrt fašizmu – Sloboda narodu! 

Yu nostalgija

Titov govor na beogradskom radiju – 09.05.1945.- YU KALENDAR