Velimir Jakić – Narodni heroj iz Šavnika ( Crna Gora )

Velimir Jakić odrastao je u Pljevljima, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Šumarstvo je studirao šumarstvo u Zemunu i Zagrebu, a nakon diplomiranja, radio je u šumskoj upravi u Pljevljima. Još za vreme studija, družio se sa revolucionarnim studentima i članovima KPJ, a u članstvo Komunističke partije primljen je 1939. godine. Bio je član i sekretar Mesnog komiteta KPJ za Pljevlja i član Oblasnog komiteta KPJ za Sandžak.

Velimir Jakić
Velimir Jakić

Nakon okupacije, 1941. bio je jedan od pokretača Trinaestojulskog ustanka u pljevaljskom kraju, kao i jedan od organizatora Pljevaljskog partizanskog odreda. Od februara 1942. bio je politički komesar Glavnog štaba NOP odreda Sandžaka i komandant Pljevaljskog odreda. Juna 1942. postao je politički komesar Treće proleterske sandžačke brigade, sa kojom je učestvovao u pohodu u Bosansku krajinu i borbama oko Mrkonjić grada. Nakon pogibije Volođe Kneževića, oktobra 1942. Velimir Jakić postao je komandant brigade, koju je predvodio u borbama tokom Četvrte i Pete neprijateljske ofanzive.

U jesen 1943. postao je komandant Glavnog štaba NOV i PO Sandžaka, radeći na stvaranju i uspešnom vojnom i političkom delovanju novih partizanskih jedinica, kao i na izgradnji vojno-pozadinskih vlasti u Sandžaku. Potom je bio član Štaba Drugog udarnog korpusa. Nakon što mu se pogoršalo zdravstveno stanje, u leto 1944. bio je prebačen u Bari, a odatle u Sovjetski Savez gde je lečen od tuberkuloze. Decembra 1945. se vratio u Jugoslaviju, gde je bio izabran za poslanika Narodne skupštine FNRJ. Jula 1946. Velimir Jakić otišao je na lečenje u sanatorijum na Golniku, gde je preminuo oktobra iste godine. Sahranjen je u Aleji narodnih heroja na Novom groblju u Beogradu.

Nosilac je Partizanske spomenice 1941, a za narodnog heroja proglašen je 20. decembra 1951. godine.