Dušan Obradović – Narodni heroj iz Žabljaka

(Crna Gora)

Dušan Obradović (Tepačko Polje, kod Žabljaka, januar 1913 — Pljevlja, 1. decembar 1941), učesnik Narodnooslobodilačke borbe i narodni heroj Jugoslavije.

Dušan Obradović
Dušan Obradović

Rođen je januara 1913. godine u selu Tepačkom polju, kod Žabljaka. Osnovnu školu je završio u Žabljaku, a gimnaziju u Pljevljima. Pravo je studirao u Beogradu, ali je zbog lošeg imovinskog stanja, studije morao da završi vanredno, radeći u Sreskom sudu u Šavniku i polažući ispiste.

Za vreme studija, na fakultetu se upoznao sa naprednim studentima i učestvovao u njihovim akcijama. Po direktivi KPJ, čiji je bio simpatizer, kandidiovao se na izborima 1938. godine i bio izabran za predsednika opštine u Žabljaku. Član Komunističke partije Jugoslavije postao je 1940. godine.

Kao sekretar Mesnog komiteta KPJ za Žabljak, aktivno je učestvovao u pripremama Trinaestojulskog ustanka na Durmitoru. Organizovao je akcije prikupljanja oružja, učestvovao u formiranju i obučavanju jedinica. Pod njegovom komandom izvedena je 20. jula 1941. godine oružana akcija na posadu u Žabljaku. U tom napadu razoružana je italijanska posada, a Žabljak oslobođen.

Poslije oslobođenja Žabljaka, Dušan Obradović postao je komandant Jezero-šaranskog bataljona, koji je novembra 1941. godine ušao u sastav novoformiranog Crnogog NOP odreda za operacije u Sandžaku.

Poginuo je 1. decembra 1941. godine, prilikom napada na Pljevlja. U trenutku kada je, zajedno sa zamjenikom političkog komesara Vukom Kneževićem, poveo bataljon na juriš na italijane, koji su pružali žestok otpor iz zgrade gimnazije.

Za narodnog heroja proglašen je 20. decembra 1951. godine.