Mate Blažina – Narodni heroj iz Labina ( Hrvatska )

Mate Blažina rodio se 10. februara 1925. u Čemparovici kod Labina. Bio je osmo dijete obitelji Blažina. Djetinjstvo malog Mate Blažine nije se razlikovalo od djetinjstva ostalih dječaka. Svi su pohađali istu školu: na imanjima seoskih bogatuna, a od osamnaeste na kopanju boksitne zemlje u Dubrovi ili u jamama Podlabina, Štrmca i Raše. Sa šesnaest godina, Mate Blažina zaposlio se u labinskom rudniku kao pomoćnik podgrađivača kapa. Talijanska je vlast donijela zakone koji su dodatno opteretili težak seljački život novim nametima.

Mate Blažina
Mate Blažina

Nakon kapitulacije Italije u augustu 1943. godine, mještani Labinštine stupali su u novoosnovane partizanske jedinice. Među njima bio je i devetnaestogodišnji Mate koji je sudjelovao u razoružavanju talijanskog garnizona i na području Labinštine sudjelovao je u diverzantskim akcijama. Prvo vatreno krštenje doživljava već za mjesec dana, u listopadu, kad započinje nova njemačka ofenziva. Mate Blažina je zajedno sa svojom grupom boraca, nekoliko dana u noćnim satima, rušio telefonske stupove od Labina do Nedešćine. Sutradan je prekopavao ceste i rušio most na komunikaciji Podlabin – Raša. Sudjelovao je u miniranju termocentrale Vlaška, pomagao u odnošenju baruta iz barutane u Ripendi. Mjesecima je Mate bio u političkom centru, gdje je obavljao poslove stražara i glasnika.

U aprilu 1944. godine Mate je upućen u brigadu “Vladimir Gortan”. Postao je borac Prve čete Prvog udarnog bataljona odreda “Učka”. Jula 1944. godine njegova četa je prebačena na područje Buja, gde je Mate sudjelovao u više akcija. Tako je jednom s grupom partizana sačekao u zasjedi, na glavnoj cesti Trst-Pula, autobus sa dvadeset pet nacista. U kratkoj borbi ubijeno je dvadeset neprijateljskih vojnika, a pet zarobljeno. Mate Blažina je 6. augusta 1944. godine sa još četiri druga, preobučen u njemačku uniformu, ušao u fašistički garnizon mjesta Savudrija, gdje su na prijevaru zarobili 17 talijanskih karabinijera.

Dva dana kasnije Matina četa je otišla u Gorski kotar, gdje je formirana Treća brigada Četrdeset treće istarske divizije. I u novoj sredini Mate se isticao svojom hrabrošću, a naročito u zauzimanju aerodroma na Grobničkom polju gdje je poginulo preko 200 ustaša i Njemaca. Poslje toga je odlikovan Ordenom za hrabrost i primljen u KPJ. U bici sa njemačkim garnizonom kod Brinja, 12. aprila 1945. godine, Mate Blažina je uspio, u borbi prsa u prsa, da savlada dva neprijateljska vojnika, da ih sveže i preda komandantu. U borbi kod Mrzle Vodice, u Gorskom kotaru, njegova brigada je imala zadatak da drži u obruču neprijatelja koji se nalazio u Lokvama. U tom tridesetsatnom okršaju poginuo je i hrabri Mate Blažina kao zamjenik komandira čete.

Ukazom predsjednika Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije Josipa Broza Tita od 27. novembra 1953. godine proglašen je narodnim herojem.

Po narodnom heroju Mati Blažini još nosi ime Srednja škola u Labinu ispred koje se nalazi i njegova bista.

U Memorijalnom kompleksu „Boško Buha“ koji se nalazi u selu Jabuka, kod Prijepolja, koji je posvećen je pionirima i omladincima Jugoslavije poginulim u Narodnooslobodilačkoj borbi nalazi se Aleja neustrašive mladosti. U njoj se nalazi osam spomen-bisti pionira i omladinaca palih u Narodnooslobodilačkom ratu — po jedan iz svake republike i pokrajine SFR Jugoslavije — Lepa Radić, Zlate Malakovski, Savo Jovanović Sirogojno, Dragan Kovačević, Ganimete Terbeši, Vera Miščević, Milan Mravlje i Mate Blažina kao predstavnik omladine iz Hrvatske