Narodni heroj – Ivan Lenac iz Delnica ( Hrvatska )

Ivan Lenac rođen je 6. februara 1906. godine u Delnicama, u siromašnoj radničkoj porodici. Posle završetka osnovne škole, radio je kao šumski radnik širom Jugoslavije i u inostranstvu.

Ivan Lenac
Ivan Lenac

Pred sam početak Španskog građanskog rata napušta Jugoslaviju i odlazi na rad u Francusku. U novembru 1937. godine otišao je u Španiju i pristupio internacionalnim brigadama. Tada je bio primljen za člana Komunističke partije Jugoslavije.

Nakon završetka rata u Španiji, 1939. godine prelazi u Francusku, gde je uhapšen i zajedno sa mnogim drugim interbrigadistima interniran u koncentracioni logor Verne. U logoru je boravio sve do 1941. godine.

U jesen 1941. godine uspeo je da se s jednom grupom jugoslovenskih Španskih dobrovoljaca probije kroz okupiranu Evropu do Jugoslavije, gde se priključio goranskim Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavijepartizanima. Obavljao je mnoge vojne i političke dužnosti u primorsko-goranskim jedinicama. Isprva je obavljao dužnost komandira Delničke čete, zatim je bio komandant bataljona, pa komandant Primorsko-goranskog NOP odreda i operativni oficir Četrnaeste primorsko-goranske brigade.

Pred kraj rata, štab Jedanaestog korpusa ga je uputio na Kvarnerska ostrva da radi na organizovanju i jačanju Narodnooslobodilačkog pokreta na tom području.

Poginuo je u vreme borbi za oslobođenje Sušaka, 24. aprila 1945. godine.

Odlukom Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 20. decembra 1951. godine, proglašen je za narodnog heroja.

Njegova bista se nalazi u Aleji narodnih heroja gradskog parka u Delnicama.