Home Narodni heroji Narodni heroj – Milentije Popović iz Leskovca ( Srbija )

Narodni heroj – Milentije Popović iz Leskovca ( Srbija )

119
0
Milentije Popović
Milentije Popović

Narodni heroj – Milentije Popović iz Leskovca

( Srbija )

Milentije Popović rođen je 7. jula 1913. godine u Crnoj Travi, kod Leskovca. Osnovnu školu je završio u rodnom mestu, a gimnaziju u Leskovcu. Godine 1937. je završio Tehnički fakultet u Beogradu.

Milentije Popović
Milentije Popović

Kao student Milentije Popović pristupio je revolucionarnom studentskom pokretu i učestvovao u mnogim akcijama studenata Beogradskog univerziteta. Bio je aktivan i u „Društvu inženjera i tehničara“. Član Saveza komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ) postao je 1933, a Komunističke partije Jugoslavije (KPJ) 1939. godine.

Najpre je bio partijski instruktor Okružnog komiteta KPJ za Beograd, a na Petoj zemaljskoj konferenciji, održanoj oktobra 1940. godine u Zagrebu, postavljen je za instruktora Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju. Januara 1941. godine je u Zagrebu, završio partijski kurs i postao član Agitpropa (odeljenja za agitaciju i propagandu) Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju.

Posle Aprilskog rata i okupacije Kraljevine Jugoslavije, 1941. godine Milentije Popović ostao je u okupiranom Beogradu i učestvovao u organizovanju oružanih akcija i diverzija. Od jula do septembra 1941. godine bio je član Trećeg rejonskog komiteta KPJ, a posle hapšenja Miloša Matijevića Mrše, krajem septembra 1941. godine, preuzeo je dužnost sekretara Mesnog komiteta KPJ za Beograd.

Zbog nemogućnosti daljeg ilegalnog boravka u Beogradu, krajem oktobra 1941. godine prešao je na oslobođenu teritoriju.

Tokom Narodnooslobodilačke borbe obavljao je dužnosti rukovodioca Politodjela Četvrte proleterske crnogorske udarne brigade i političkog komesara Oficirske škole pri Vrhovnom štabu NOV i POJ. Milentije Popović io je većnik na Drugom zasedanju AVNOJ-a, poslanik Antifašističke skupštine narodnog oslobođenja Srbije i Privremene narodne skupštine Demokratske Federativne Jugoslavije.

Posle oslobođenja Jugoslavije, obavljao je razne odgovorne društveno-političke dužnosti u SR Srbiji i SFR Jugoslaviji:

poverenik unutrašnjih poslova Srbije u prvoj vladi dr Blagoja Neškovića, od 1944. do 1945.
predsednik Planske komisije u drugoj vladi dr Blagoja Neškovića, od 1945. do 1948.
ministar spoljne trgovine u Vladi FNR Jugoslavije, ministar finansija u Vladi FNR Jugoslavije,
član Saveznog izvršnog veća, od 1953. predsednik Saveznog saveta za naučni rad, od 1958. generalni sekretar Savezne konferencije SSRN Jugoslavije, od 1963. do 1967.
predsednik Savezne skupštine SFRJ, od 16. maja 1967. do 8. maja 1971.

Više puta je biran za narodnog poslanika Skupštine Srbije i Savezne skupštine. Bio je član Saveta federacije i Saveta narodne odbrane SFRJ. Za člana Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije biran je od Petog do Osmog kongresa SKJ. Na Četvrtom plenumu CK SKJ, jula 1966. godine izabran je za člana Izvršnog komiteta SKJ, a oktobra iste godine i za člana Predsedništva CK SKJ. Na Devetom kongresu SKJ, ponovo je izabran za člana Predsedništva CK SKJ. Imao je čin general-majora JNA u rezervi.

Preminuo je 8. maja 1971. godine u Beogradu, dok je bio na funkciji predsednika Savezne skupštine. Milentije Popović ahranjen je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.