Narodni heroj – Strahil Gigov

iz Velsa ( Makedonija )

Strahil Gigov rođen je 16. septembra 1909. godine u Velesu. potiče iz siromašne zanatlijske porodice. Posle završetka osnovne škole, upisao se u gimnaziju u Velesu, koju je u trećem razredu morao da napusti, jer nije imao sredstava za školovanje. Potom je počeo da uči zanat i radi u Državnoj železničkoj radionici u Velesu, u kojoj je učio zanat metalostrugara. Tada se upoznao i sa starijim drugovima, pripadnicima radničkog pokreta, kome se i sam priključio.

Strahil Gigov
Strahil Gigov

Član Komunističke partije Jugoslavije postao je 1929. godine. Zbog revolucionarne aktivnosti često je hapšen i proganjan, a Državni sud za zaštitu države osudio ga je 1934. godine na trogodišnju robiju, koju je izdržavao u zatvoru u Sremskoj Mitrovici. Na robiji je učestvovao u radu partijske organizacije u zatvoru i u štrajkovima političkih osuđenika – komunista. Bio je polaznik ilegalnog „Crvenog univerziteta“ na robiji, koji je školovao i pripremao partijske kadrove, koji su posle izlaska s robije, preuzimali odgovornije partijske zadatke.

U godinama pred početak Drugog svetskog rata učestvovao je u mnogim radničkim akcijama, kao jedan od njihovih organizatora u Makedoniji. Posle Aprilskog rata i okupacije Kraljevina Jigoslavije od strane sila Osovine, našao se među onim makedonskim komunistima koji su se oduprli stavovima sekretara Pokrajinskog komiteta KPJ za Makedoniju, Metodija Šatorova, i organizovali pripreme za početak oružanog ustanka Makedoniju.

Od samog početka ustanka obavljao je razne odgovorne dužnosti u Narodnooslobodilačkom pokretu. Bio je član Glavnog štaba NOV i PO Makedonije, u kome je najpre vršio funkciju zamenika političkog komesara, a potom načelnika Štaba. Kada je, marta 1943. godine, osnovana Komunistička partija Makedonije, postao je član njenog Centralnog komiteta.

Strahil Gigov kao iskusan partijski radnik radio je na razvijanju političkog život u vojsci i organizovanju narodno-revolucionarne vlasti. Okupatori su ga dva puta osuđivali na smrt, u odsustvu. Kao predstavnik makedonskog naroda, učestvovao je na drugom zasedanju AVNOJ-a, u Jajcu, 29. novembra 1943. godine.

Posle oslobođenja Jugoslavije, nalazio se na odgovornim dužnostima u društvenom i političkom životu Makedonije i Jugoslavije. Neposredno posle rata, bio je sekretar i član Prezidijuma Antifašističkog sobranja narodnog oslobođenja Makedonije, a zatim predsednik Zemaljskog odbora sindikata Makedonije. Više puta je biran za poslanika Savezne i republičke narodne skupštine. U prvoj vladi NR Makedonije bio je ministar građevina, saobraćaja i industrije. Bio je i član Savezne vlade; potpredsednik Izvršnog veća Skupštine SR Makedonije i potpredsednik Savezne skupštine.

Strahil Gigov biran je za sekretara Gradskog komiteta Saveza komunista u Skoplju. Za člana Centralnog komiteta SK Makedonije biran je na Prvom, Drugom i Trećem kongresu SKM. Bio je član Politbiroa, odnosno Izvršnog komiteta Centralnog komiteta SKM. Za člana CK SKJ biran je na Petom, Šestom i Sedmom kongresu SKJ. Bio je predsednik Glavnog odbora SSRN Makedonije, član Saveznog odbora SSRN Jugoslavije i član Centralnog odbora SUBNOR-a Jugoslavije. Biran je i za člana Saveta federacije.

Umro je 19. maja 1999. godine u Skoplju.