Vinko Megla – Narodni heroj iz Ljutomera ( Slovenija )

Vinko Megla rođen je 13. januara 1922. godine u selu Tomaž kod Ljutomera, u porodici siromašnog zemljoradnika. Nakon što je završio osnovnu školu, porodica nije imala sredstva da dalje školuje Vinka, pa je on morao da čuva stoku. Neko vreme je u Vršcu pohađao školu vojnih muzičara. Uskoro je našao posao u Zagrebu kod tapetarskog majstora Vovka. Nakon nekog vremena napustio je posao kod Vovka i otišao da izuči krojački zanat. U Zagrebu je ubrzo došao u doticaj sa radničkim pokretom i 1938. postao član Saveza komunističke omladine Jugoslavije.

Vinko Megla
Vinko Megla

Kao šegrt, Vinko Megla je bio vođa uspelog štrajka u zanatskoj školi, nakon kojeg je na posao vraćen profesor Defrančesko, koji je bio otpušten jer je bio komunista. Bio je aktivan i u sindiklanoj komisiji koja je kontrolisala radne uslove šegrta. Ubrzo je postao član Gradskog komiteta SKOJ-a. Član Komunističke partije Jugoslavije postao je 1940. godine. Ubrzo potom je bio uhapšen, ali je pušten po izbijanju rata.

Krajem aprila 1941. godine, Vinko Megla je u Zagrebu susreo jednog poznanika, koji je postao ustaša. Pokušao je da ga nagovori da i on stupi u ustaše pripovedajući mu kako se može dobro obogatiti pljačkajući srpska sela. Sledeći put, Vinko Megla je došao kod ustaše sa gvozdenom polugom ispod kaputa i ubio ga. To je bio prvi ustaša koji je u Hrvatskoj ubijen.

U julu 1941, Megla je učestvovao u pripremama za oslobađanje zatočenih komunista u logoru Kerestinec. Tokom bega su pohvatani skoro svi zatočenici, a uskoro je bio uhapšen i Megla. Kada su ga sporovodili do zatvora Lepoglave, uspeo je da se oslobodi i vratio se u Zagreb.

U avgustu 1941, dobio je odobrenje nadležnih partijskih organa da se preko Ljubljane prebaci u Štajersku. U Pokrajinskom komitetu KP Slovenije, bio je zadužen za rad s omladinom. Prilikom ubistva Štefana Kovača, sekretara Okružnog komiteta za Prekomurje, 18. oktobra, Vinko Megla je bio ranjen, ali je uspeo da pobegne.

U zimu 1941. i 1942, nemački okupator pojačao je teror u Štajerskoj, zbog čega je Vinko Megla nekoliko puta došao u opasnost da bude uhvaćen. Uskoro je na njegovu glavu raspisana ucena od 10 hiljada nemačkih maraka.

U januaru 1942, Nemci su uhvatili jednu kurirku i zatvorili ju u Celju. Megla je organizovao ljude sa nemerom da ju oslobodi, ali ga je izdao jedan potkazivač. Nemci su 27. januara opkolili kuću u selu Mala Vas u kojoj se nalazio. Poginuo je u razmeni vatre s neprijateljem.

Ukazom predsednika Federativne Narodne Republike Jugoslavije Josipa Broza Tita, 24. jula 1953. godine, Vinko Megla proglašen je za narodnog heroja.