Home Uncategorized MILE POČUĆA Narodni heroj iz Gospica (Hrvatska)

MILE POČUĆA Narodni heroj iz Gospica (Hrvatska)

260
0
MILE POČUĆA
MILE POČUĆA

MILE POČUĆA 

MILE POČUĆA rođen je 11. novembra 1899. godine u Divoselu, opština Gospić, Hrvatska. Djetinjstvo je proveo u siromašnoj seljačkoj porodici u rodnom selu, gdje je završio iosnovnu školu. Stolarski zanat izučio je u Siklosu u Mađarskoj, koja je tada bila
sastavni dio Austro-Ugarske monarhije.

Kad je završio zanat, 1915, vratio se u rodni kraj. Dvije godine kasnije mobilisan je u austrougarsku vojsku i otjeran na front. Po završetku rata i stvaranju nove države — Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca — ponovo se vratio u rodni kraj.

Još kao mlad radnik Mile se veoma rano opredjelio i potpuno posvetio naprednom radničkom pokretu i borbi radničke klase za bolji život.

MILE POČUĆA Narodni heroj iz Gospica (Hrvatska) | Yu NoStAlGiJa
MILE POČUĆA

Odlučujući uticaj na njega imali su njegov težak život kao šegrta, bespravan položaj radničke klase u Austrougarskoj monarhiji, imperijalistički rat, naročito ideje oktobarske socijalističke revolucije i bezdušna eksploatacija i policijski teror u novoj državi. Radeći u više mjesta i kod raznih poslodavaca, MILE POČUĆA počeo je odmah poslije prvog svjetskog rata da radi u naprednim radničkim organizacijama, član Nezavisnih radničkih sindikata postao je 1922, a zatim i član Nezavisne radničke partije Jugoslavije. U KPJ primljen je 1923. i zajedno sa još nekoliko drugova tada je organizovao prvu partijsku
organizaciju u Gospiću.

Poslije uvođenja šestojanuarske diktature, Mile je uhapšen 1929. u Osijeku, gdje je tada bio zaposlen, i od Državnog suda za zaštitu države uBeogradu osuđen na 6 godina robije zbog komunističke propagande. Nakonizdržane kazne u sremskomitrovačkoj kaznioni vratio se u Liku, gdje je jošupornije nastavio revolucionarni rad, naročito na jačanju postojećih i stvaranju novih partijskih organizacija i organizacija SKOJ-a.

Sredinom 1935. na sastanku kod Divosela upoznaje veću grupu komunista iz Like sa poznatim referatom Georgija Dimitrova na VII kongresu komunističke internacionale. Pored ostalog, uspijeva da 1938. od nekoliko podoficira i oficira oformi partijsku organizaciju u gospićkom garnizonu. I kad je uoči rata bilo uglavnom završeno stvaranje partijskih organizacija u Lici, čemu je MILE POČUĆA dao veliki doprinos, izabran je u ljeto 1940. na I okružnoj konferenciji za člana OK KPH za Liku.

Po okupaciji zemlje i stvaranju Nezavisne Države Hrvatske intenzivno radina pripremama za oružani ustanak, najprije u gospićkom kotaru, a zatim, po zadatku OK KPH za Liku, na području udbinskog kotara, gdje jedno vrijeme vrši dužnost političkog komesara u Štabu gerilskih odreda na sektoru Udbine i okoline (Štab Udbinskog sektora) Prilikom formiranja
prvog partizanskog bataljona u Hrvatskoj, koji je dobio naziv »Marko Orešković«, krajem novembra 1941. na Kamenskom govori postrojenim borcima u ime OK KPH za Liku o ciljevima NOB i ulozi KPJ u toj borbi.

Izvjesno vrijeme po partijskom zadatku radi na području donjolapačkog kotara, a zatim rukovodi partijskim kursom pri OK KPH za Liku. Do kraja rata bio je jedno vrijeme organizacioni sekretar OK KPH za Liku, član

Povjereništva CK KPH za sjevernu Hrvatsku, vjećnik AVNOJ-a i ZAVNOH-a.

Nakon oslobođenja zemlje obavljao je mnoge odgovorne partijske, političke i državne dužnosti. Bio je potpredsjednik Prezidijuma Sabora Hrvatske, predsjednik Komisije državne kontrole i član Izvršnog vijeća Sabora

Narodne Republike Hrvatske. Za člana Politbiroa CK KPH biran je na II i III a člana CK KPH na IV kongresu KPH i za člana CK SKJ na VI i VII kongresu, a bio je i predsjednik Kontrolne komisije CK SKH. Istovremeno je više puta biran za poslanika u Saboru Narodne Republike Hrvatske i u

Saveznoj narodnoj skupštini, kao i za člana Saveznog odbora SSRNJ i člana
Predsjedništva Glavnog odbora SSRN.

Za narodnog heroja MILE POČUĆA proglašen je 27. novembra 1953. godine.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here