Prva majevicka brigada

Organizing history by tags.

MARKO ŠARDŽIJA

MARKO ŠARDŽIJA Šesta istočnobosanska i Majevička brigada došle su juna 1943. godine, poslije proboja iz pete neprijateljske ofanzive, na Majevicu — da se odmore i...

NA DONJIM BARAMA

NA DONJIM BARAMA Brigada je 6. juna izvršila prema dobijenom naređenju pokret iz doline Sutjeske, preko Plana, Polja i Dragoš-sedla (na Vučevu) za s. Tjentište....

Vučevo

VUČEVO U jeku bojeva na sektoru Foče gdje su Nijemci, u petoj neprijateljskoj ofanzivi, ugroženi inicijativom i snažnom aktivnošću jedinica Udarne grupe NOV vršili novo...